Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 21. února 2024, 16:48


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 5. června, 2023
Svátek má:  Dobroslav

Liturgický svátek:  Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Tob 1,3; 2,1a-8
Žl 112,1-2.3-4.5-6
-
Mk 12,1-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 5. června, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Tob 1,3; 2,1a-8

Tobiáš chodil po cestách pravdy.
Události se odehrávají na pozadí deportace severních kmenů kolem roku 734 př.Kr. do Asýrie. Tobiáš sídlí v Ninive se svou rodinou a slaví letnice, které byly slavnostní připomínkou přijetí Zákona na hoře Sinaj. A právě tento den Tobiáš horlí pro Zákon. Tobiáš je prototypem věřícího, který dodržuje Zákon nejen prostřednictvím obřadů, ale praktickým zachováváním, láskou k bližnímu.

Začátek knihy Tobiáš.
á, Tobiáš, jsem chodil po cestách pravdy a spravedlnosti po všechny dny svého života. Četné milosrdenství jsem prokázal svým bratřím a svému lidu, těm, kteří odešli se mnou jako zajatci do Ninive v zemi Asyřanů. O naší slavnosti letnic, což je svátek týdnů, mi byla připravena výborná hostina a já jsem zasedl k jídlu. Když mi prostřeli stůl a předložili množství pokrmů, řekl jsem svému synovi Tobiášovi: "Synu, vyjdi ven a kohokoli potkáš chudého z našich bratří z ninivských zajatců, který celým srdcem pamatuje na Hospodina, přiveď ho a bude jíst společně se mnou; hle, počkám na tebe, synu, dokud nepřijdeš." Tobiáš vyšel hledat někoho chudého z našich bratří. Když se vrátil, řekl mi: "Otče!" A já jemu: "Tady jsem, synu!" Odpověděl: "Hle, jeden z našeho národa byl usmrcen a pohozen na tržišti; teď tam leží zardoušený." Vyskočil jsem a opustil hostinu dříve, než jsem z ní okusil. Odnesl jsem ho z náměstí a uložil do jednoho z domků, dokud nezapadne slunce, abych ho mohl pohřbít. Potom jsem se vrátil, umyl se a se zármutkem jsem pojídal chléb. Vzpomněl jsem si na slovo proroka, které pronesl Amos v Betelu: "Vaše slavnosti se promění ve smutek a všechny vaše písně v nářek." A rozplakal jsem se. Když pak zapadlo slunce, šel jsem, vykopal hrob a pohřbil jsem ho. Moji sousedé se mi posmívali a říkali: "Vůbec se nebojí. Už jednou po něm pátrali, aby ho za takový čin usmrtili, ale uprchl; a hle, zase pohřbívá mrtvé."Text žalmu:
Žl 112,1-2.3-4.5-6

Odp.: Blaze muži, který se bojí Hospodina.
Nebo: Aleluja. Blaze muži, který se bojí Hospodina,
- který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
- Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
- pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Odp.
Hojnost a bohatství budou v jeho domě
- a jeho štědrost potrvá navždy.
- Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
- je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
Odp.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
- stará se o své věci podle práva.
- Neboť navěky nezakolísá,
- ve věčné paměti bude spravedlivý.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 12,1-12

Chytili jediného syna, zabili ho a vyhodili ven z vinice.
Touto vinicí je jednoznačně myšlen Izrael, který Bohu odpírá očekávané plody (viz Iz 5,1nn) a ke kterému již v minulosti posílal své služebníky proroky (Jer 7,25) a nyní poslal svého Syna Ježíše. Ale ani odpor vinařů nemůže zadržet Boží dílo.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš začal mluvit (k velekněžím, učitelům Zákona a starším) v podobenstvích: "Jeden člověk vysázel vinici, obehnal ji plotem, vykopal lisovací nádrž a vystavěl strážní věž, pronajal (vinici) vinařům a vydal se na cesty. V určený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu od vinařů vyzvedl (podíl) z výtěžku vinice. Ale oni ho popadli, zbili a poslali nazpět s prázdnou. Zase k nim poslal jiného služebníka; tomu rozbili hlavu a potupili ho. Dalšího poslal, a toho zabili. Stejně se vedlo mnoha jiným; jedny zbili, jiné zabili. Měl ještě jednoho: svého jediného syna. Toho k nim poslal naposled; myslel si: `Na mého syna budou mít ohled.' Ale vinaři si mezi sebou řekli: `To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a dědictví bude naše!' A popadli ho, zabili, a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán té vinice? Přijde, vinaře zahubí a vinici svěří jiným. Copak jste nečetli toto místo v Písmu: 'Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné'?" Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach z lidu; poznali totiž, že tím podobenstvím mířil na ně. Nechali ho tedy a odešli.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015