Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 5. března 2024, 09:38


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 4. června, 2023
Svátek má:  Dalibor

Liturgický svátek:  Slavnost Nejsvětější Trojice
Liturgické období:  Slavnost Nejsvětější Trojice
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 34,4b-6.8-9
Dan 3,52.53.54.55.56
2 Kor 13,11-13
Jan 3,16-18

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 4. června, 2023

Liturgické období:  Slavnost Nejsvětější Trojice
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. František Caracciolo
Text 1.čtení:
Ex 34,4b-6.8-9

Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý.
Po tragédii, při níž Izrael odmítl Hospodina a vyvolil si modloslužbu a kult plodnosti (zlaté tele, Ex 32-33), projeví Pán své dva příznačné a podstatné rysy: odpuštění a spravedlnost (vv. 6-7). Prvenství má odpuštění. Pán se neřídí železnou rozumovou logikou. Dává přednost větší "lidskosti", jak paradoxně psal židovský filosof a mystik M. Buber: "tisícům pokolení" milosrdenství odpovídají "třetí a čtvrté pokolení" trestu, jak zmiňuje úvod k desateru (Ex 20,5-6). Kontemplování lásky má prvořadou důležitost, i když pro nějakého fanatika může být příčinou mrzutosti, jako např. u Jonáše (Jon 4,2). Mojžíš, představitel celého národa, zjevuje ve své modlitbě, jaký konkrétní dopad má toto zjevení na existenci Izraele. Boží odpuštění osvobozuje a občerstvuje člověka jako Pánovo "dědictví" (v. 9) v plném a důvěrném poutu smlouvy.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku, (Mojžíš) se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom (Hospodin) prošel kolem něho a zvolal: "Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!" Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: "Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví."Text žalmu:
Dan 3,52.53.54.55.56

Odp.: Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
- chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Osp.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
- a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Odp.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
- a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Odp.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
- a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Odp.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech,
- a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Odp.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
- a velebený a plný slávy navěky.
Odp.Text 2.čtení:
2 Kor 13,11-13

Milost Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha.
Jenom když člověk přijme Boží lásku, nalezne radost a všechny hodnoty, které Pavel přeje v tomto krátkém závěrečném úryvku druhého listu Korinťanům. Konečný trinitární pozdrav, jímž začíná nyní každá mše svatá a kterým jsou vítáni věřící, připisuje každé osobě Nejsvětější Trojice dobra spásy: milost, lásku a společenství (v. 13). A tak vyzývá, abychom ustavičně kladli pod Boží znamení celou svou lidskou i náboženskou existenci, jež začala, pokračuje a skončí "ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého".

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, (dárce) lásky a pokoje, bude s vámi. Pozdravujte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!Text evangelia:
Jan 3,16-18

Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen.
Boží tajemství je spojeno s láskou, která se sděluje v jedné dějinné události: v spasitelném poslání jednorozeného Syna. To je námět nočního rozhovoru mezi Ježíšem a Nikodémem, zastupujícím lidi, kteří s upřímným srdcem hledají. Ani při tomto odhalení není Boží láska představována jako teologické schéma o Božím tajemství, nýbrž jako začátek životodárného dialogu mezi Bohem a člověkem. Iniciativní je Otec, který pronáší rozhodné slovo na Synově kříži: sloveso "dát", použité v 13. verši, neznamená jenom dar, je to také výraz svobodného "odevzdání", kterým Kristus, trpící Služebník, odevzdává sám sebe ve smrti. "V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy" (1 Jan 4,9-10).

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Nikodémovi: "Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího."Doplňující text:
Slavnost Nejsvětější TrojiceLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015