Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 15. června 2024, 11:51


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 28. června, 2023
Svátek má:  Lubomír

Liturgický svátek:  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 15,1-12.17-18
Žl 105,1-2.3-4.6-7.8-9
-
Mt 7,15-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 28. června, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 15,1-12.17-18

Abrám uvěřil Bohu, a bylo mu to uznáno za spravedlnost; a Hospodin s ním uzavřel smlouvu.
Bůh uzavírá s Abrámem smlouvu a činí mu zaslíbení. Toto zaslíbení má tři prvky, odpovídající tužbám kočovných Izraelitů: 1. četné potomstvo, které je zárukou síly a moci; 2. vlastní země, jež dává vytoužený odpočinek po nekonečném putování; 3. požehnání, které znamená hojnost a bohatství. Člověk ale ve svém srdci touží po něčem, co je věčné, transcendentní a čeho jsou tyto tři skutečnosti pouhým předobrazem.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin se obrátil na Abráma ve vidění těmito slovy: "Neboj se, Abráme, já jsem tvůj štít, tvá odměna je převeliká." Abrám řekl: "Pane, Hospodine, co mi dáš? Nemám děti, dědicem mého domu bude damašský Eliezer." Abrám pokračoval: "Nedal jsi mi potomka, bude po mně dědit jeden z lidí mého domu." Tu mu Hospodin řekl: "Ten po tobě dědit nebude; kdo však vyjde z tvého lůna, ten bude po tobě dědit." Vyvedl ho ven a pravil: "Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!" - a dodal: "Tak (četné) bude tvé potomstvo!" (Abrám) Hospodinu uvěřil, a ten ho za to uznal za spravedlivého. (Znovu) mu pravil: "Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Uru Chaldejců, abych ti dal tuto zemi do vlastnictví." (Abrám) řekl: "Pane, Hospodine, podle čeho poznám, že ji dostanu do vlastnictví?" (Bůh) mu řekl: "Vezmi pro mne jalovici, kozu, berana, všechny tříroční, pak ještě hrdličku a holoubě." (Abrám) mu přinesl všechna tato zvířata, rozpůlil je a položil jednu polovici proti druhé, ale ptáky nerozpůlil. Dravci se slétali na mrtvá těla, ale Abrám je odháněl. Slunce se sklánělo k západu, když Abrám upadl do hlubokého spánku; pojala ho hrůza a velká tíseň. Zatím slunce zapadlo, nastala tma, a hle - dýmající pec a ohnivá pochodeň přešly mezi oněmi rozpůlenými částmi. V ten den uzavřel Hospodin s Abrámem smlouvu a řekl: "Tvému potomstvu dávám tuto zemi od Egyptského potoka až k veliké řece, řece Eufratu!Text žalmu:
Žl 105,1-2.3-4.6-7.8-9

Odp.: Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.
Nebo: Aleluja. Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno,
- hlásejte mezi národy jeho díla.
- Zpívejte mu, hrejte mu,
- vypravujte o všech jeho divech!
Odp.
Honoste se jeho svatým jménem,
- ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!
- Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,
- stále hledejte jeho tvář!
Odp.
Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,
- synové Jakuba, jeho vyvoleného!
- Hospodin sám je náš Bůh,
- po celé zemi platí jeho rozhodnutí.
Odp.
Pamatuje věčně na svoji smlouvu,
- na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,
- na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem,
- na svou přísahu Izákovi.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 7,15-20

Poznáte je po jejich ovoci.
Ne každý prorok (tj. člověk vykládající Boží zvěst do současné situace), který je pravověrný, zbožný nebo i misionářsky horlivý, je automaticky prorokem pravým. Tím je pouze takový, který jde úzkou bránou (viz Mt 7,14), tj. nese ovoce činné lásky.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015