Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 11:30


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 16. června, 2023
Svátek má:  Zbyněk

Liturgický svátek:  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Liturgické období:  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dt 7,6-11
Žl 103,1-2.3-4.6-7.8+10
1 Jan 4,7-16
Mt 11,25-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 16. června, 2023

Liturgické období:  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Benon (Zbyněk)
Text 1.čtení:
Dt 7,6-11

Z lásky k vám si vás vyvolil Hospodin.
Deuteronomium představuje sbírku skvostných homilií vložených do úst Mojžíše, velkého vůdce Exodu. Úryvek, který dnes čteme, je částí druhé homilie a je skrz naskrz prodchnut intenzitou a vlastním zaujetím teologické školy, která měla svůj největší lesk pravděpodobně za krále Jošijáha na konci 7. stol. př. Kr. Téma zde rozvíjené se pojilo k teologii milosti a vyvolení. U kořene spásy nestojí člověk, ale Bůh: Izrael je bezvýznamný národ ve starém Orientě, a přece se stává adresátem zjevení a vyvolení, "protože Pán ho miluje". Boží láska je pramenem dějin spásy.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Jsi lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu; tebe si vyvolil Hospodin, tvůj Bůh, abys mu byl zvláštním lidem mezi všemi národy na povrchu země. Hospodin si ve vás zalíbil, vyvolil si vás ne proto, že byste byli četnější než všechny národy; vždyť jste mezi všemi národy nejmenší! Jen z lásky k vám, a proto, že Hospodin zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás mocnou rukou a vykoupil z domu otroctví, z ruky faraona, egyptského krále. Pochop tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je pravý Bůh, věrný Bůh, který zachovává smlouvu a lásku až do tisícího pokolení k těm, kdo ho milují, kdo dbají na jeho příkazy, ale trestá právě toho, kdo jej nenávidí, tím, že ho zahubí; nebude odkládat, ale potrestá právě toho, kdo jej nenávidí. Proto zachovávejte příkazy, zákony a ustanovení, které vám já dnes přikazuji, a plňte je!"Text žalmu:
Žl 103,1-2.3-4.6-7.8+10

Odp.: Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí.
Veleb, duše má, Hospodina,
- vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
- Veleb, duše má, Hospodina
- a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Odp.
On odpouští všechny tvé viny,
- on léčí všechny tvé neduhy.
- On vykupuje tvůj život ze záhuby,
- on tě věnčí láskou a slitováním.
Odp.
Hospodin koná spravedlivé skutky,
- zjednává právo všem utlačeným.
- Oznámil své plány Mojžíšovi,
- izraelským synům své skutky.
Odp.
Hospodin je milosrdný a milostivý,
- shovívavý a nadmíru dobrotivý.
- Nejedná s námi podle našich hříchů
- ani podle našich vin nám neodplácí.
Odp.Text 2.čtení:
1 Jan 4,7-16

Bůh si nás zamiloval.
Sloveso "milovat" a jeho odvozeniny opakovaně zaznívají v úryvku prvního Janova listu. Láska se v pohledu apoštola představuje ve dvou rozměrech, které se mezi sebou hluboce prolínají. První je "vertikální" a je základní: "Láska je z Boha", ano "láska je Bůh". Je to on, kdo první miloval, a jeho láska je viditelná, zkušenostní, hmatatelná v Ježíšově osobě. Druhý rozměr lásky je "horizontální" a rodí se z předešlého. Kdo je milován Bohem, sám zase miluje bratra. To zaznívá v závěti, kterou nám Ježíš zanechal v poslední večer svého pozemského života: "To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás" (Jan 15,12). To je mystika, která se od našeho společenství s Bohem rozšiřuje a spojuje nás a sbližuje s bratřími a sestrami.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.Text evangelia:
Mt 11,25-30

Jsem tichý a pokorný srdcem.
Tímto "požehnáním", pro jeho podobnost se čtvrtým evangeliem nazývaným synoptiky "janovským výrokem", děkuje Ježíš, že je Boží zjevení určeno "maličkým". Jako Otec sděluje celé své tajemství a svůj život Synovi, tak Kristus zjevuje a dává božský život svým učedníkům, kteří jsou také nazýváni "maličkými" a jsou podobní "Pánovým chudým" Starého zákona. Ale dnešní volba tohoto požehnání má zvláštní nádech ze závěrečné části textu. Ježíš připomíná židovský obraz "jha", kterým se symbolicky označovaly zákonné observance, a tvrdí, že jeho jho "netlačí a netíží", protože on je "tichý a pokorný srdcem". Srdce představuje v biblické mluvě vnitřní a hlubokou skutečnost osoby: Ježíš tedy nabízí věřícímu přilnutí a důvěrnost a dává pokoj ducha. Proto k němu přicházejí všichni "maličcí, upracovaní a obtížení".

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se ujal slova a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.Doplňující text:
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Pátek po druhé neděli po Seslání Ducha svatéhoLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015