Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 06:13


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 8. června, 2023
Svátek má:  Medard

Liturgický svátek:  Slavnost Těla a krve Páně
Liturgické období:  Slavnost Těla a krve Páně
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dt 8,2-3.14b-16a
Žl 147,12-13.14-15.19-20
1 Kor 10,16-17
Jan 6,51-58

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 8. června, 2023

Liturgické období:  Slavnost Těla a krve Páně
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Medard
Text 1.čtení:
Dt 8,2-3.14b-16a

Dal ti pokrm, který jsi neznal ani ty ani tvoji otcové.
Deuteronomium představuje sbírku vášnivých homilií, jejichž námětem je Zákon a dar půdy, základní události velké epopeje Exodu. Osmá kapitola byla správně definována jako přikázání pro dobu blahobytu: Izrael se totiž usadil v Palestině, holduje nyní usedlé konzumistické civilizaci, těší se pokroku, ale zároveň se ocitá v nebezpečí "prvotního" hříchu pýchy a soběstačnosti. "Pamatuj" se stává nyní základní výzvou Deuteronomia: je to synonymum "uvěření", snahy o obnovení někdejší smlouvy s Bohem, která je za blahobytu jednoduše "zapomenuta" v náboženské lhostejnosti. Biblické "pamatuj" znovu uvádí věřícího do dějů, se týkajících jeho spásy, zpřítomňuje dnes minulé události. A tento význam slova "památka" dává také Nový zákon eucharistii.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Pamatuj na celou cestu, po níž tě vedl Hospodin, tvůj Bůh, čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil, aby tě zkoušel, aby poznal, co je v tvém srdci, zda budeš zachovávat jeho příkazy, nebo ne. Pokořil tě, dal ti pocítit hlad a nasytil tě manou, kterou jsi neznal ani ty ani tvoji otcové, aby tě poučil, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk může žít vším, co vychází z Hospodinových úst. Nezapomeň tedy na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, který tě vedl po velké a strašné poušti, kde byli ohniví hadi a štíři, po pustini bez vody, který pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sytil na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali."Text žalmu:
Žl 147,12-13.14-15.19-20

Odp.: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina! Nebo: Aleluja.
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
- chval svého Boha, Sióne,
- že zpevnil závory tvých bran,
- požehnal tvým synům v tobě.
Odp.
Zjednal tvému území pokoj
- a sytí tě jadrnou pšenicí.
- Sesílá svůj rozkaz na zemi,
- rychle běží jeho slovo.
Odp.
Oznámil své slovo Jakubovi,
- své zákony a přikázání Izraeli.
- Tak nejednal se žádným národem:
- nesdělil jim svá přikázání.
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 10,16-17

Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho.
V listu korintské obci, roztříštěné na sekty a skupinky nám Pavel ukazuje, jak správně slavit eucharistii: "Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě" (v. 17). Je nezbytné, aby konkrétní a existenční láska v církevní obci potvrzovala naše mše. Tento požadavek hlásá víra církve už od svého úsvitu, jak stojí v Didaché, spisku z apoštolské doby nebo bezprostředně následující: "Jako pšeničná zrnka, rozesetá a roztroušená po kopcích, byla sebrána a semleta a vytvořila jeden chléb, tak učiň, Pane, ať je tvá církev, rozptýlená po celé zemi, jedno. A jako toto víno pochází ze zrnek révy, kterých bylo mnoho a byla rozptýlena po vinicích na této zemi a vznikl z nich jeden nápoj, tak, Pane, učiň, ať se v tvé krvi cítí tvá církev sjednocená a živená jedním a týmž pokrmem."

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Kalich požehnání, který žehnáme - není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme - není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě.Text evangelia:
Jan 6,51-58

Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.
Verše z proslulé řeči o chlebě života, kterou přednesl Pán Ježíš v synagoze v Kafarnau, obsahují zlomek eucharistické homilie prvotní církve. V liturgii přijímá a s radostí hlásá dar "věčného života", tj. božského života, věnovaný věřícímu, který "požívá tělo a krev" Krista pod znameními chleba a vína. Zkušenost dokonalého společenství s Bohem ještě zdůrazňuje to, co pokládají učenci za "konsekrační formuli", užívanou v janovských církevních obcích, která je zachována ve verši 51 se svým původním aramejským pozadím ("maso" místo "tělo", které je výrazem spíš řeckým). Slyšme ji ještě jednou v její prostotě a v její bohatosti: "Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa."

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl zástupům: "Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa." Židé se mezi sebou přeli a říkali: "Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?" Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli naši otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky."Doplňující text:
Slavnost Těla a krve Páně

Mezi 2. čtení a zpěv před evangeliem se může vložit SEKVENCE Chval, Sióne, Spasitele ...; buď celá, nebo třeba jen od slov Chléb andělský ...
SEKVENCE
Chval, Sióne, Spasitele, - chval Pastýře z duše celé - hymnami a písněmi. Boha člověk nedochválí. - I nejodvážnější chvály - před ním úctou oněmí. Budiž dán dík spravedlivý; - životodárný a živý - chléb dnes budiž oslaven. Chléb, jejž u jednoho stolu - jedlo dvanáct apoštolů - z rukou Páně v onen den.
Plně, zvučně ať zní chvála, - jíž se duše rozjásala - vděkem k Bohu nad námi.
Dnes buď s láskou vzpomínáno, - jak poprvé bylo dáno - k hodům lásky pozvání.
Hostina nového Krále - novou smlouvou nenadále - končí provždy starý čas. Místo stáří novost dýchá, - pravda pod lží neutichá, - noc ozářil prudký jas.
Kriste, slov tvých pamětlivi: - "Co já činím, čiňte i vy," - památku tvou slavíme.
Dle tvé vůle k naší spáse - spočívá i oběť naše - ve chlebu a ve víně.
Křesťanům je pravda dána: - Chléb se stává tělem Pána, - víno jeho krví jest.
Duch nechápe, nevidí to, - co je živé víře vryto - nad řád běžných lidských cest.
Pod různými způsobami - v znameních skryt žije s námi - nejdražší dar na zemi.
Nápoj krve, pokrm těla, - v každém Krista plnost celá - přes dvě různá vzezření.
Vezmi z něho, bude celý. - Nezlomí se, nerozdělí, - nedotčen, ač přijímán. Přijmeš ty a přijme jiný, - přijat ústy nesčetnými - trvá tak, jak byl nám dán.
Dobří, špatní přijímají, - úděl nestejný však mají, - život nebo prokletí.
Špatným smrt a dobrým žití, - hleď, jak různé mohou býti - plody téhož přijetí.
Když kněz svátost v rukou láme, - věř, že změna nenastane, - že i ve zlomečku máme - to, co celek ukrývá.
To jen tvářnost změnila se. - Svátost přetrvává v čase - v neměnné síle i kráse, - živá, věčná, zářivá.
* Chléb andělský dostáváme, - pokrm na cestu v něm máme, - jídlo Božím dětem dané, - chléb, jenž neháže se psům.
Chléb v obrazech zvěstovaný, - jako Izák v oběť daný, - Beránek obětovaný, - mana daná praotcům.
Pastýři náš, chlebe pravý, - smiluj se, vrať duším zdraví, - chraň nás, Pane obětavý, - dej nám poznat v světle slávy - věčný život v nebesích. Všemohoucí, Svrchovaný, - kéž zasedneš k stolu s námi, - kéž jsme, Kriste milovaný, - spoludědici nazváni, - účastníky svatých tvých.
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015