Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 18. dubna 2024, 19:45


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 29. června, 2023
Svátek má:  Petr a Pavel

Liturgický svátek:  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů [Slavnost]
Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 12,1-11
Žl 34,34(33),2-3.4-5.6-7.8-9
2 Tim 4,6-8.17-18
Mt 16,13-19

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 29. června, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů [Slavnost]
Text 1.čtení:
Sk 12,1-11

Teď vím jistě, že Pán mě vytrhl z Herodových rukou!
I v temné zkoušce platí Kristův slib Petrovi. Bůh svou mimořádnou iniciativou vysvobodí apoštola z vězení. Pravým protagonistou je tu "anděl Páně", který zpřítomní a provede Kristův slib. A Petr, zatčený jako Ježíš před velikonocemi (v. 3), slaví svůj opravdový přechod, Paschu, z otroctví pronásledování a zla jako dávný Izrael. Tak to bude ustavičně činit církev. V každé chvíli svých dějin bude muset opakovat s Petrem své vyznání víry v Krista, který ji neopustí: "Teď vím jistě, že Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodových rukou a ze všeho, na co čeká židovský lid" (v. 11).

Čtení ze Skutků apoštolů.
Král Herodes začal zle zakročovat proti některým členům církevní obce. Janova bratra Jakuba dal popravit mečem. Když viděl, že se to židům líbí, dal zatknout také Petra. Byly právě velikonoce. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do žaláře a hlídat od čtyřnásobné stráže vždycky po čtyřech vojácích. Měl v úmyslu, že ho po velikonocích dá popravit. Tak byl Petr hlídán ve vězení; církevní obec se však naléhavě za něho modlila k Bohu. V noci před tím dnem, kdy ho chtěl Herodes popravit, spal Petr mezi dvěma vojáky a byl spoután dvěma řetězy. I přede dvěřmi stála stáž. Najednou se objevil anděl Páně a v kobce zazářilo světlo. Strči Petra do boku, vzbudil ho a řekl: "Rychle vstaň!" Tu mu spadly řetězy z rukou. Pak mu anděl řekl: "Opásej se a obuj si opánky!" Udělal to. Dále mu nařídil: "Přehoď si plášť a pojď za mnou!" Šel tedy za ním ven, ale nevěděl, že je to skutečnost, co se dělo skrze anděla. Myslel, že má vidění. Přešli tak první i druhou stráž a došli k železné bráně, která vede do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli tedy ven a šli dál jednou ulicí. A hned nato anděl zmizel. V tom přišel Petr k sobě a řekl: "Teď vím jistě, že Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodových rukou a ze všeho, na co čeká židovský lid."Text žalmu:
Žl 34,34(33),2-3.4-5.6-7.8-9

Odp.: Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.
Ustavičně chci velebit Hospodina,
- vždy bude v mých ústech jeho chvála.
- V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
- ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
Velebte se mnou Hospodina,
- oslavujme spolu jeho jméno!
- Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
- vysvobodil mě ze všech mých obav.
Odp.
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
- vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
- Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
- pomohl mu ve všech jeho strastech.
Odp.
Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl
- kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
- Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
- blaze člověku, který se k němu utíká.
Odp.Text 2.čtení:
2 Tim 4,6-8.17-18

Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti.
Pavel se ohlíží na svou minulost, zcela ovládanou Kristem, který ho jako mečem zasáhl na cestě do Damašku. Pomocí čtyř obrazů kreslí cestu své křesťanské zkušenosti. První je bohoslužebná (v. 6) a připomíná obřad úlitby, při němž se víno vylité na ohřívadlo plně vypařuje a stoupá do výše k Bohu: takto celá jeho existence vystupovala k jeho Pánu. Druhý obraz je vzat z plavby: "Nastala chvíle, kdy mám svinout plachty" (v českém překladu: "kdy mám odejít"). Apoštol ví, že už dorazil do přístavu, poté co proplul bouřemi a úžinami života. Třetí symbol je vojenský a naráží na Pavlovu bitvu (v.7): jeho pozemské putování opakovaně procházelo zápasy, pronásledováními, tvrdými střetnutími. Jak píše dál v našem úryvku, byl "vysvobozen ze lví tlamy" (v. 17). Čtvrtý symbol je sportovní: "Svůj běh jsem skončil" (v. 7). Jako atlet prožívá napětí, aby zvítězil, tak Pavel vynaložil všechny své síly, aby dosáhl "věnce spravedlnosti", docela jiného, než je "porušitelný věnec" na stadionu (1 Kor 9,25).

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod. Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli (lidé) ze všech národů. A (tak) jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky! Amen.Text evangelia:
Mt 16,13-19

Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království.
Tento slavný "petrovský" text je založen na třech hlavních symbolech. První představuje skála spojená s aramejským jménem Kefa, které dal Ježíš Šimonovi (v. 18). V biblickém a semitském světě znamená změna jména změnu osudu a skutečnosti osoby. Šimon se tedy stává skálou, na níž založí Ježíš budovu církve. Ale on bude stále jejím nenahraditelným "nárožním kvádrem". Kristus a Petr mají souběžnou úlohu spojenou poutem účasti. Klíče jsou symbolickým znamením odpovědnosti a vlády nad domem (v. 19). Proto jsou účinným obrazem moci, kterou nyní předává Kristus Petrovi. Ten není zakladatelem a panovníkem Království, ale je za ně bezprostředně zodpovědný a má zastávat svou moc jako pověřenec. Třetí symbol je ve dvojčlenu svazovat a rozvazovat (v. 19). Tento dvojčlen je vyhrazen především pro dovolení a zákazy v oboru nauky a morálky. Apoštol je tedy povolán, aby vyučoval, hlásal evangelium a rozhodoval o mravnosti lidských rozhodnutí ve světle Kristových slov (viz Jan 20,23).

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Odpověděli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků." Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" Ježíš mu na to řekl: "Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi."Doplňující text:
Sv. Petra a Pavla, apoštolů - Den Slavnosti
Těchto textů se užívá také při votivní mši o svatém Petru a Pavlu, slaví se v červené barvě.
Pozn.: Votivní mše o svatém Petru nebo o svatém Pavlovi má vlastní texty.Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015