Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 02:05


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 10. června, 2023
Svátek má:  Gita

Liturgický svátek:  Sv. Maxim
Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Tob 12,1.5-15.20
Tob 13,2.6a.6b.6c.7-8
-
Mk 12,38-44

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 10. června, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Maxim
Text 1.čtení:
Tob 12,1.5-15.20

Nyní dobrořečte Hospodiny; hle, já vystupuji k Bohu.
Tobiáš se svým synem chtějí odměnit věrného průvodce polovinou přineseného jmění. Rafael si je ale vezme stranou, vyzývá je vzdávat Bohu díky a zjevuje jim svou identitu. Toto sebeodhalení Rafaela představuje vrchol celého příběhu. Tobiáš byl uzdraven nejen od tělesné slepoty, ale zejména spolu se svým synem prohlédne duchovně. Vidí tajemství Boží prozřetelnosti, která se s láskou stará o každého člověka.

Čtení z knihy Tobiáš.
Tobiáš zavolal svého syna a řekl mu: "Je čas dát odměnu tomu člověku, který šel s tebou a přidat mu na mzdě." Zavolal ho a řekl: "Vezmi jako svou mzdu polovinu toho, co jsi s sebou přinesl, a jdi ve zdraví." Rafael si je oba vzal stranou a řekl jim: "Žehnejte Bohu a oslavujte ho přede všemi tvory za to, co nám učinil dobrého, abyste žehnali a opěvovali jeho jméno. Čestné je ukazovat Boží skutky a oslavovat jeho jméno. Dobré je skrývat královo tajemství, ale je čestné zjevovat a oslavovat Boží skutky. Konejte dobro, a nepotká vás zlo. Dobrá je modlitba s postem a almužna se spravedlností. Lepší je mít málo se spravedlností než mnoho s nepravostí. Lepší je rozdávat almužnu než schovávat poklady zlata. Almužna vysvobozuje ze smrti a očišťuje od každého hříchu. Ti, kdo rozdávají almužnu, budou nasyceni životem. Kdo páchají hřích a nepravost, jsou sami sobě nepřáteli. Zjevím vám plnou pravdu a nebudu vám nic skrývat. Už jsem vás poučil o tom, že je dobré skrývat královo tajemství, ale je čestné ukazovat Boží skutky. Proto když ses modlil ty a Sára, já jsem přednášel a připomínal vaši modlitbu před Boží vznešeností. Stejně tak, když jsi pohřbíval mrtvé. A protože jsi neváhal vstávat a opouštět své jídlo a odcházel jsi pohřbívat mrtvého, byl jsem poslán, abych tě zkoušel. A znovu mě Bůh poslal, abych uzdravil tebe a Sáru, manželku tvého syna. Já jsem Rafael, jeden ze sedmi andělů, kteří stojí připraveni a vcházejí před Hospodinovu vznešenost. Nyní dobrořečte na zemi Hospodinu a vzdávejte chválu Bohu. Hle, já vystupuji k tomu, který mě poslal. Zapište to všechno, co se vám přihodilo." A vystoupil vzhůru.Text žalmu:
Tob 13,2.6a.6b.6c.7-8

Odp.: Požehnaný Bůh věčně živý.
Požehnaný Bůh věčně živý
- i jeho království,
- protože on trestá a smilovává se,
- svrhuje do podsvětí
- a vyvádí ze záhuby svou vznešeností!
- Nikdo nemůže uniknout jeho ruce.
Odp.
Když se k němu obrátíte celým svým srdcem a celou svou duší
- a budete před ním správně jednat,
- on se k vám obrátí
- a už před vámi neskryje svoji tvář.
Odp.
A nyní pohleďte na to, co vám učinil,
- a zplna jej oslavujte svými ústy.
- Velebte spravedlivého Pána
- a ctěte věčného krále!
Odp.
Já jej oslavuji v zemi, kde jsem zajatcem,
- a ukazuji jeho moc a vznešenost hříšnému lidu.
- Obraťte se, hříšníci, a jednejte před ním spravedlivě.
- Kdo ví, zda vám ze své přízně neprokáže milosrdenství?
Odp.
Já se z celé duše raduji z krále nebes,
- moje duše se bude radovat po všechny dny svého života.
- Všichni vyvolení, velebte Pána,
- všichni chvalte jeho vznešenost.
- Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 12,38-44

Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.
Stává se tak protikladem k některým na odiv se stavějícím znalcům Zákona a pro učedníky vzorem darování všeho. Pokud má být oběť Bohu milá, musí být výrazem darování života, ovocem a znamením darující se lásky. Tím se již otevírá cesta k řeči o dovršení (Mk 13) a k pašijím.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když Ježíš učil (zástupy), řekl: "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud." Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: "Amen, pravím vám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015