Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 00:22


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 24. září, 2021
Svátek má:  Jaromír

Liturgický svátek:  Sv. Gerard (Jaromír)
Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ag 1,15b - 2,9
Žl 43,1.2.3.4
-
Lk 9,18-22

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 24. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Gerard (Jaromír)
Text 1.čtení:
Ag 1,15b - 2,9

Za malou chvíli slávou naplním tento dům.
Lid se pustil do stavby chrámu. Jistě se museli potýkat s nedostatkem prostředků a mnoha jinými obtížemi. Proto je pochopitelné, že nový chrám není ani zdaleka tak veliký a krásný jako předchozí Šalomounův. Přesto je zde Hospodinovo ujištění, že v něm bude přebývat a z něj žehnat. Aggeovo proroctví se jednou v plnosti projeví ve skromném chrámu Kristova lidského těla.

Čtení z knihy proroka Aggea.
Druhého roku (vlády) krále Dareia, dvacátého prvního dne sedmého měsíce, promluvil Hospodin ústy proroka Aggea: "Mluv k judskému místodržiteli Zorobábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jozuovi, synu Josadakovu, i k ostatním z lidu: `Kdo zbývá ještě mezi vámi, jenž viděl tento dům v jeho prvotní slávě? A jak to vidíte nyní? Nezdá se vám jako nic ve vašich očích? Vzmuž se nyní, Zorobábeli - praví Hospodin - vzmuž se, veleknězi Jozue, synu Josadakův, vzmužte se, všichni lidé země - praví Hospodin - a pracujte, neboť já jsem s vámi - praví Hospodin zástupů. Slovo, které jsem s vámi sjednal při vašem východu z Egypta, a můj duch zůstanou mezi vámi, nebojte se!'" Neboť tak praví Hospodin zástupů: "Ještě jednou, za malou chvíli, otřesu nebem i zemí, mořem i souší; otřesu všemi národy, přijdou (sem) skvosty všech národů, slávou naplním tento dům - praví Hospodin zástupů. Mně patří stříbro, mně patří zlato - praví Hospodin zástupů. Budoucí sláva tohoto domu bude větší než byla (sláva) prvního - praví Hospodin zástupů. Na tomto místě dám pokoj - praví Hospodin zástupů."Text žalmu:
Žl 43,1.2.3.4

Odp.: Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
Bože, zjednej mi právo
- a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu,
- zbav mě člověka lstivého a zločinného!
Odp.
Bože, vždyť ty jsi má síla,
- proč jsi mě zahnal?
- Proč se musím smutně vláčet tísněn nepřítelem?
Odp.
Sešli své světlo a svou věrnost: ty ať mě vedou
- a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.
Odp.
Pak přistoupím k Božímu oltáři,
- k Bohu, který mě naplňuje radostí.
- Oslavím tě citerou,
- Bože, můj Bože!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 9,18-22

Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět.
Vyznání Ježíše jako Mesiáše (hebr. Mašíach, řec. Christos, pomazaný) zatím roste jen v srdcích učedníků, reprezentovaných Petrem, a to opět při Ježíšově modlitbě (srov. 3,21; 6,12; 9,28). Do Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení však toto vyznání nemá být obsahem hlásání.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se (jednou) Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: "Za koho mě lidé pokládají?" Odpověděli: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní (myslí), že vstal jeden z dávných proroků." Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr odpověděl: "Za Božího Mesiáše!" On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015