Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 15. června 2024, 22:48


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 18. května, 2024
Svátek má:  Nataša

Liturgický svátek:  Slavnost Seslání Ducha Svatého
Liturgické období:  Slavnost Seslání Ducha Svatého
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B
Volba textů - sobota - Slavnost Seslání Ducha Svatého (zvolte text):
 Ráno   Vigilie   
Automatické zobrazení: Ráno=00-17:00, Vigilie=17-24:00

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 11,1-9
Žl 104,1-2a.24+35c.27-28.29bc-30
Řím 8,22-27
Jan 7,37-39

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 18. května, 2024

Liturgické období:  Slavnost Seslání Ducha Svatého
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Jana I., papeže a mučedníka npa
Text 1.čtení:
Gn 11,1-9

Bylo mu dáno jméno Babylón, poněvadž tam Hospodin zmátl jazyk celé země.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Celá země byla jednotná v jazyku i slovech. Když (lidé) přitáhli od východu, nalezli rovinu v zemi Šinear a usadili se tam. Tu řekli jedni druhým: "Pojďme, udělejme si cihly a vypalme je v ohni!" Cihel používali jako kamene a asfaltu jako malty. Řekli: "Pojďme, vystavme si město s velmi vysokou věží a proslavme se tím, abychom se nerozptýlili po celé zemi!" Hospodin sestoupil, aby se podíval na město a na věž, kterou lidé stavěli. Hospodin řekl: "Všichni jsou jeden lid a mají jeden jazyk. A to je jen začátek jejich počínání! Pak jim nebude nic nemožného z toho, co se jim zamane udělat. Pojďme, sestupme a uveďme tam jejich jazyk ve zmatek, aby jeden druhému nerozuměl!" A tak je Hospodin odtamtud rozptýlil po celé zemi a přestali stavět město. Proto mu bylo dáno jméno Babylón, poněvadž tam Hospodin zmátl jazyk celé země. Hospodin je odtamtud rozptýlil po celé zemi.

Nebo:
Ex 19,3-8a.16-20b

Hospodin sestoupil přede vším lidem na horu Sinaj.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal z hory: "Tak řekneš Jakubovu domu a oznámíš synům Izraele: Sami jste viděli, co jsem udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl vás k sobě. Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem. To jsou slova, která řekneš izraelským synům." Mojžíš přišel, svolal přední muže v lidu a předložil jim všechna tato slova, která mu přikázal Hospodin. Všechen lid svorně odpověděl: "Všechno, co mluvil Hospodin, splníme!" Když nastalo ráno třetího dne, bylo slyšet hromobití, bylo vidět blesky i černý mrak nad horou a mohutně zazníval zvuk polnice. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a zůstali stát na úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena v kouř, poněvadž Hospodin na ni sestoupil v ohni. Vystupoval z ní kouř jako dým z pece a celá hora se velmi třásla. Zvuk polnice se mocně šířil a sílil. Mojžíš začal mluvit a Bůh mu za hromu odpovídal. Hospodin sestoupil na horu Sinaj, na její vrchol, a povolal Mojžíše na vrchol hory.

Nebo:
Ez 37,1-14

Suché kosti, vdechnu vám dech (života) a znovu ožijete. Viz 5. neděle postní, cyklus A, 1. čtení.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodinova ruka na mně spočinula; Hospodin mě v duchu vyvedl a přivedl do širokého údolí, které bylo plné kostí. Pak mi poručil jít kolem nich - bylo jich totiž na širém poli velmi mnoho a byly již velmi vyschlé - a řekl mi: "Synu člověka, mohou tyto kosti ožít?" Odpověděl jsem: "Pane, Hospodine, ty to víš!" Pak mi pravil: "Prorokuj o těchto kostech! Řekneš jim: Suché kosti, slyšte Hospodinovo slovo! Tak praví Pán, Hospodin, těmto kostem: Vdechnu vám dech (života) a znovu ožijete. Dám na vás zase šlachy, přikryji vás masem, potáhnu vás kůží, dám vám dech (života) a ožijete. Tak poznáte, že já jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo rozkázáno. Když jsem prorokoval, nastal hluk, veliké chrastění, kosti se spojovaly jedna s druhou. Viděl jsem pak, jak se na nich objevily šlachy, vyrostlo maso, svrchu je potáhla kůže, ale nebyl v nich život. Potom mi řekl: "Prorokuj k dechu (života), prorokuj, synu člověka, a řekni dechu (života): Tak praví Pán, Hospodin: Přijď, dechu (života), od čtyř větrů a věj na tyto zabité, ať ožijí!" Když jsem prorokoval, jak mi poručil, vešel do nich dech (života), ožili a postavili se na nohy - byl to velmi veliký zástup. Pak mi řekl: "Synu člověka, tyto kosti, to je celý Izraelův dům. Stále jen říkají: Uschly naše kosti, zhynula naše naděje, veta je po nás! Proto prorokuj a řekni jim: Tak praví Pán, Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal - praví Hospodin."

Nebo:
Jl 3,1-5

Vyleji svého ducha na své služebníky a služebnice.

Čtení z knihy proroka Joela.
Toto praví Pán: "Vyleji svého ducha na všechny lidi, vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít věštecké sny a vaši jinoši uzří vidění. Ale i na své služebníky a služebnice vyleji v oněch dnech svého ducha. Neochvějné úkazy způsobím na nebi i na zemi: krev, oheň a sloupy dýmu. Slunce se zatmí, měsíc zkrvaví, než přijde Hospodinův den, veliký a strašný. Spasí se ten, kdo bude vzývat Hospodinovo jméno, neboť na hoře Siónu, v Jeruzalémě bude spása, jak pravil Hospodin. Mezi zachráněnými budou ti, které Hospodin povolá."Text žalmu:
Žl 104,1-2a.24+35c.27-28.29bc-30

Odp.: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země. Nebo: Aleluja.
Veleb, duše má, Hospodina!
- Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
- Velebností a vznešeností ses oděl,
- světlem se halíš jako pláštěm.
Odp.
Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!
- Všechno jsi moudře učinil,
- země je plná tvého tvorstva.
- Veleb, duše má, Hospodina!
Odp.
Všichni čekají od tebe,
- že jim dáš obživu v pravý čas.
- Ty jim dáváš, a oni sbírají,
- otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary.
Odp.
Hynou, když vezmeš jim život,
- a vracejí se do svého prachu.
- Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni,
- a obnovuješ tvář země.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 8,22-27

Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Víme, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. Naše spása je (zatím pouze) předmětem naděje. Je-li však předmět naděje vidět, už to není naděje. Co už někdo vidí, jak by v to mohl doufat? Ale doufáme-li v něco, co ještě nevidíme, čekáme na to s vytrvalostí. Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a (Bůh), který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.Text evangelia:
Jan 7,37-39

Potečou proudy živé vody.

Slova svatého evangelia podle Jana.
V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál (v chrámě) a hlasitě zvolal: "Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra." To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl (dán), protože Ježíš nebyl ještě oslaven.Doplňující text:

Pozn.:
Tyto texty čtení se zobrazují pouze od 15 hod. do 24 hod.

Texty POUZE PRO SOBOTNÍ VEČERNÍ MŠI SVATOU...
Tato mše se slouží v sobotu večer buď před prvními nešporami slavnosti Seslání Ducha svatého, anebo po nich.
Slavnost Seslání Ducha svatého - Vigilie
Liturgická barva slavnosti: červená

SEKVENCE
Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít.
Přijď se svými dary zas, otče chudých, mezi nás, přijď nám srdce potěšit.
Těšiteli, buď náš host, žij nám v srdci pro radost, pro klid, kterým oplýváš.
Po práci nech oddychnout, osvěž naši zprahlou pouť, setři slzy z našich řas.
Daruj šťastný plamen svůj věrným srdcím, pamatuj na nás, k nimž ses naklonil.
Bez tebe jsme na zemi ubozí a ztracení, kořist pro tmu, pro omyl.
Smyj z nás hříchy, stopy vin, dej svou svěžest žíznivým, vyhoj z bolestí a ran.
Zchladlým srdcím oheň dej, z lhostejnosti pomáhej, odveď ze scestí a chraň.
Veď nás k ctnostem, nauč nás dobrem naplňovat čas, svými dary pomoz všem.
Uč nás, jak si zasloužit šťastnou smrt. A dej nám žít věčnou radost před Bohem.

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015