Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 04:53


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2024
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 20. června, 2024
Svátek má:  Květa

Liturgický svátek:  Sv. Silverius
Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sir 48,1-15 (řec. 1-14)
Žl 97,1-2.3-4.5-6.7
-
Mt 6,7-15

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 20. června, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Silverius
Text 1.čtení:
Sir 48,1-15 (řec. 1-14)

Když byl Eliáš uchvácen vichrem, Elizeus byl naplněn jeho duchem.
Proroci Eliáš i Elizeus patřili mezi nejoblíbenější postavy lidové zbožnosti starého Izraele, a proto jim věnuje pozornost také Sirachovec, který líčí veliké činy "slavných mužů" (Sir 44,1). Sirachovec především rekapituluje Eliášovo a Elizeovo historické dílo, zaznamenané v první a druhé knize Královské. Zároveň však naznačuje, že jejich působení ještě neskončilo. Očekávání Eliášova druhého příchodu ("Je psáno o tobě, že jsi připraven pro určitý čas", v.10) se opírá o Malachiášovo proroctví (Mal 3,23-24). Pro křesťany je v této souvislosti významné Ježíšovo hodnocení Jana Křtitele: "A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít" (Mt 11,14).

Čtení z knihy Sirachovcovy.
Prorok Eliáš povstal jak oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň. Přivedl na ně hlad a svým rozhorlením zmenšil jejich počet, neboť nemohli snést příkazy Páně. Slovem Páně zavřel nebe, třikrát dal sestoupit ohni. Jak ses proslavil, Eliáši, ve svých divech, kdo se může chlubit, že je ti podobný? Ty jsi mrtvého vyrval smrti z podsvětí slovem Nejvyššího. Vrhal jsi krále do zkázy, vážené muže jsi shodil z jejich lůžek. Slyšel jsi na Sinaji výtky a na Chorebu rozsudky pomsty. Pomazal jsi krále za mstitele a proroky za své nástupce. Byl jsi uchvácen ohnivým vichrem ve voze s ohnivými koňmi. Je psáno o tobě, že jsi připraven pro určitý čas, abys utišil hněv, dříve než vzplane, abys otcovo srdce smířil se synem a obnovil Jakubovy kmeny. Šťastní, kdo tě viděli a tvým přátelstvím byli vyznamenáni! Když byl Eliáš uchvácen vichrem, byl jeho duchem naplněn Elizeus; za svého života se před vládcem nechvěl a nikdo nad ním neměl moci. Nic mu nebylo nesnadné, i po smrti prorokovalo jeho tělo. Za svého života dělal divy, i po smrti byla úžasná jeho díla.Text žalmu:
Žl 97,1-2.3-4.5-6.7

Odp.: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!
Hospodin kraluje, ať zajásá země,
- ať se radují, četné ostrovy!
- Mrak a temnota ho obklopují,
- spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
Odp.
Předchází jej oheň
- a kolem dokola spaluje protivníky.
- Jeho blesky ozařují svět,
- země to vidí a chvěje se.
Odp.
Jako vosk se taví hory před Hospodinem,
- před vladařem celé země.
- Nebesa hlásají jeho spravedlnost
- a všechny národy vidí jeho slávu.
Odp.
Hanbí se všichni ctitelé model,
- kteří se chlubí bůžky,
- všichni andělé se mu koří.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 6,7-15

Vy se modlete takto.
Následující modlitba učedníků nám mimo jiné říká, čím Bůh pro nás chce být a co pro nás chce činit: Chce dát světu svým konáním (posvěcením) poznat, že je našim Otcem a my jeho rodinou, chce, aby přišlo jeho království zde a nyní do našeho života - cestou k tomu je náš souhlas s jeho vůlí v našem životě. Chce nám dát vše potřebné k učednictví: to nejnutnější k životu (přítomnost), odpuštění a odvahu odpustit (minulost), ochranu před pádem v pokušení a před zlem (budoucnost).

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015