Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:21


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 19. srpna, 2022
Svátek má:  Ludvík

Liturgický svátek:  Sv. Jana Eudese, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ez 37,1-14
Žl 107,2-3.4-5.6-7.8-9
-
Mt 22,34-40

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 19. srpna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Jana Eudese, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Ez 37,1-14

Suché kosti, slyšte Hospodinovo slovo! Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide!
Původní smysl prorocké vize oživlých uschlých kostí musíme hledat u samotného Ezechiela. Kosti, to je celé pokolení Izraele. Otevření hrobu a znovuoživení symbolizují přivedení zpět do izraelské země. Podobně jako další biblická místa však získávala tato pasáž stále nové významy pro četné další generace. Evangeličtí křesťané v našich zemích v ní nacházeli jistotu svého znovuoživení v dobách, kdy u nás nesměli legálně působit. Klasická dogmatická teologie zase viděla v oživlých kostech jakýsi starozákonní "důkaz" víry ve zmrtvýchvstání.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodinova ruka na mně spočinula; Hospodin mě v duchu vyvedl a přivedl do širokého údolí, které bylo plné kostí. Pak mi poručil jít kolem nich dokola - bylo jich totiž na širém poli velmi mnoho a byly už velmi vyschlé. A řekl mi: "Synu člověka, mohou tyto kosti ožít?" Odpověděl jsem: "Pane, Hospodine, ty to víš!" Pak mi pravil: "Prorokuj o těchto kostech! Řekneš jim: Suché kosti, slyšte Hospodinovo slovo! Tak praví Pán, Hospodin, těmto kostem: Vdechnu vám dech (života) a znovu ožijete. Dám na vás zase šlachy, přikryji vás masem, potáhnu vás kůží, dám vám dech (života) a ožijete. Tak poznáte, že já jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo rozkázáno. Když jsem prorokoval, nastal hluk, veliké chrastění, kosti se spojovaly jedna s druhou. Viděl jsem pak, jak se na nich objevily šlachy, vyrostlo maso, svrchu je potáhla kůže, ale nebyl v nich život. Potom mi řekl: "Prorokuj k dechu (života), prorokuj, synu člověka, a řekni dechu (života): Tak praví Pán, Hospodin: Přijď, dechu (života), od čtyř větrů a věj na tyto zabité, ať ožijí!" Když jsem prorokoval, jak mi poručil, vešel do nich dech (života), ožili a postavili se na nohy - byl to velmi veliký zástup. Pak mi řekl: "Synu člověka, tyto kosti, to je celý Izraelův dům. Stále jen říkají: Uschly naše kosti, zhynula naše naděje, veta je po nás! Proto prorokuj a řekni jim: Tak praví Pán, Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal" - praví Hospodin.Text žalmu:
Žl 107,2-3.4-5.6-7.8-9

Odp.: Oslavujte Hospodina, jeho milosrdenství trvá navěky.
Nebo: Aleluja. Tak ať mluví vykoupení Hospodinem,
- ti, které vykoupil z nepřátelské moci,
- které shromáždil ze zemí,
- od východu a od západu, ze severu a z jihu.
Odp.
Bloudili na stepi, po pustině,
- nenašli cestu k městu, kde by mohli bydlet.
- Hladověli a žíznili,
- život v nich chřadl.
Odp.
Tu volali ve své tísni k Hospodinu,
- a on je z jejich úzkostí vysvobodil.
- Vedl je pravou cestou,
- aby došli do města, kde by mohli bydlet.
Odp.
Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství,
- za jeho divy k dobru lidí,
- neboť žíznivou duši ukojil,
- hladovou duši naplnil dobrými věcmi.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 22,34-40

Miluj Pána, svého Boha; a svého bližního jako sám sebe.
Tato dvě velká přikázání jsou podle Matouše jakýmsi klíčem ke všem ostatním příkazům Tóry. Všechny jsou stejně závazné a důležité, žádný není zrušen, ale každý ve své podstatě musí nějak souviset s těmito dvěma, a tak sloužit cestě lásky.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl přivést do úzkých a zeptal se: "Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?" Odpověděl mu: "`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015