Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 11:52


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 14. srpna, 2022
Svátek má:  Alan

Liturgický svátek:  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 20. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 38,4-6.8-10
Žl 40,2.3.4.18
Žid 12,1-4
Lk 12,49-53

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 14. srpna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 20. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 38,4-6.8-10

Narodil jsem se, abych se hádal a přel s celým světem.
Prorok musel oznámit městu Jeruzalému jeho zkázu. Nešlo totiž o Hospodinův boj, ale o Hospodinův soud nad Izraelem. Ty, kdo spoléhali na záchranu vlastními silami, varoval, aby nepodváděli sami sebe. Proto byl odsouzen k smrti. Jeho záchrana pak souvisela s jeho dalším posláním, které mu Bůh určil.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Úředníci řekli králi: "Ať je zabit tento člověk, neboť oslabuje ruce bojujícího mužstva, které zůstalo v tomto městě, i ruce všeho lidu, když k nim mluví takové řeči, protože nehledá tento člověk blaho tohoto lidu, ale jeho neštěstí." Král Sidkijáh pravil: "Hle, je ve vašich rukou" - neboť král proti nim nic nezmohl. Vzali tedy Jeremiáše a uvrhli ho do cisterny královského prince Malkijáha, která byla ve vězeňském dvoře; spustili Jeremiáše po provazech do cisterny, ve které nebyla voda, ale jen bahno; a Jeremiáš zapadl do bláta. Etiopan Ebedmelech vyšel z královského paláce a řekl králi: "Můj pane, králi, tito muži se dopustili zlého činu vším, co spáchali proti proroku Jeremiášovi, když ho vsadili do cisterny. Umře v ní hladem, neboť v městě už není chléb." Tu rozkázal král Etiopanu Ebedmelechovi: "Vezmi s sebou odtud tři muže a vytáhni proroka z cisterny, dřív než umře.Text žalmu:
Žl 40,2.3.4.18

Odp.: Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Pevně jsem doufal v Hospodina,
- on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
Odp.
Vytáhl mě z podzemní jámy, z bahnitého kalu,
- na skálu postavil mé nohy, dodal síly mým krokům.
Odp.
Novou píseň vložil mi do úst,
- chvalozpěv našemu Bohu.
- Mnozí to uvidí a nabudou úcty,
- budou doufat v Hospodina.
Odp.
Já jsem jen chudák a ubožák,
- ale Pán se o mě stará.
- Tys můj pomocník, můj zachránce:
- neprodlévej, můj Bože!
Odp.Text 2.čtení:
Žid 12,1-4

Vytrvale běžme o závod, který je nám určen.
Křesťané, unavení zmáháním protivenství, jsou povzbuzováni. Obraz je vzat ze závodiště, kde má mít závodník upřený pohled k cíli. Ten je s Ježíšem u Boha. Ovšem tomu, kdo Ježíše následuje, se nepovede na zemi podstatně lépe než Ježíši samotnému.

Čtení z listu Židům.
Bratři! Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se (člověk) snadno zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž a nic nedbal na urážky; nyní sedí po pravé straně Božího trůnu. Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní lidé prudce odporovali, abyste neumdlévali a vnitřně neochabovali. Vždyť jste v boji proti hříchu ještě nekladli odpor až do krve.Text evangelia:
Lk 12,49-53

Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení.
Slovo o rozdělení je překvapující, známe-li, jak často Ježíš mluví o lásce a o pokoji. Je to ale rozdělení věcí nespojitelných - Božího království a toho, co se mu vzpírá. Toto rozdělení musí nastat i tam, kde lidi spojují třeba ty nejpřirozenější vazby.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015