Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 15. června 2024, 13:12


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 6. července, 2022
Svátek má:  Den upálení Mistra Jana Husa

Liturgický svátek:  Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Oz 10,1-3.7-8.12
Žl 105,2-3.4-5.6-7
-
Mt 10,1-7

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 6. července, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Oz 10,1-3.7-8.12

Je čas hledat Hospodina.
Historickou situace Izraele, o níž Ozeáš hovoří, prozrazuje zmínka: "Nemáme krále". Je to narážka na vzpouru proti králi Pekachovi v roce 733 př. Kr. Předpověď zániku Izraele, severního království, jehož hlavním městem bylo Samaří, se uskutečnila pouze jednou, v roce 721, když asyrský král Salmanasar V. Samaří dobyl. "Řeknou horám: Přikryjte nás! a pahorkům: Padněte na nás!" - tento nadčasový výrok překračuje dějinný horizont starověkého Izraele. Užívá jej Ježíš ve své odpovědi plačícím ženám (Lk 23,30) a ještě jednou se objevuje v Janově Zjevení (Zj 6,16).

Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Bujnou révou byl Izrael, pro sebe rodil ovoce; čím více ovoce měl, tím více rozmnožoval oltáře; čím bohatší byla jeho země, tím více zdobil modly. Obojaké bylo jejich srdce, nyní budou pykat: (Hospodin) jejich oltáře strhne, poboří jejich modly. Ano, nyní říkají: "Nemáme krále, protože se Hospodina nebojíme, a král, co může pro nás udělat?" Bude zničeno Samaří, jeho král bude jako smetí na hladině vody. Budou zničeny výšiny bezbožnosti - hřích Izrael - na jejich oltářích vyroste trní a hloží. Řeknou horám: "Přikryjte nás!" a pahorkům: "Padněte na nás!" Ve spravedlnosti si rozsévejte, sklízejte s milosrdenstvím, zorejte si úhor. Je čas hledat Hospodina, až přijde a svlaží vás spravedlností.Text žalmu:
Žl 105,2-3.4-5.6-7

Odp.: Stále hledejte Hospodinovu tvář!
Nebo: Aleluja. Zpívejte mu, hrejte mu,
- vypravujte o všech jeho divech!
- Honoste se jeho svatým jménem,
- ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!
Odp.
Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,
- hledejte stále jeho tvář!
- Pamatujte na divy, které učinil,
- na jeho zázraky a rozsudky jeho úst.
Odp.
Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,
- synové Jakuba, jeho vyvoleného!
- Hospodin sám je náš Bůh,
- po celé zemi platí jeho rozhodnutí.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 10,1-7

Jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského.
Matoušovo evangelium (na rozdíl od Markova) spojuje vyvolení apoštolů hned s vysláním, které má být jakýmsi rozšířením Ježíšova působení. V jejich působení, nejprve mezi nejbližšími - členy vyvoleného národa, má být zakusitelné přicházející Boží království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, (syn) Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, (syn) Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: "Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.'"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015