Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 15. června 2024, 12:40


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2022
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 8. června, 2022
Svátek má:  Medard

Liturgický svátek:  Sv. Medard
Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 18,20-39
Žl 16,1-2a.4.5+8.11
-
Mt 5,17-19

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 8. června, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Medard
Text 1.čtení:
1 Král 18,20-39

Ať pozná tento lid, že ty jsi pravý Bůh, ty obrátíš jejich srdce.
Prorok Eliáš se odvážil přímé konfrontace s velikou přesilou čtyřset padesáti Bálových proroků. Symbolem nerozhodnosti izraelského lidu jsou dva oltáře na hoře Karmelu - nově zbudovaný pro oběti Bálovi a původní, avšak zbořený, zasvěcený Hospodinu. Oheň z nebe, který sežehl a strávil Eliášovu oběť na obnoveném oltáři, neznamená nějaký samoúčelný trik. Šlo především o to, aby lid skrze tento Boží soud obrátil své srdce opět k Hospodinu.

Čtení z první knihy Královské.
Král Achab obeslal všechny syny Izraele a shromáždil proroky na hoře Karmelu. Eliáš přistoupil ke všemu lidu a pravil: "Jak dlouho budete kulhat na dvě strany: Jestliže Hospodin je Bůh, jděte za ním, jestliže Bál, jděte za Bálem!" Lid mu neodpověděl ani slovo. Eliáš řekl lidu: "Já sám jsem zbyl jako Hospodinův prorok, ale proroků Bálových je čtyři sta padesát mužů. Nuže, ať nám dají dva býčky. Ať si vyberou jednoho býčka, rozčtvrtí ho a položí na dříví, ale oheň ať nerozdělávají, a já to udělám s druhým býčkem, položím ho na dříví, ale oheň nerozdělám. Budete vzývat jméno svého boha a já budu vzývat jméno Hospodina. Bůh, který odpoví ohněm, to je pravý Bůh." Všechen lid odpověděl: "To je správná řeč!" Eliáš pak řekl Bálovým prorokům: "Vyberte si jednoho býčka a připravte ho napřed, neboť vás je mnoho, vzývejte jméno svého boha, ale oheň nerozdělávejte!" Vzali tedy býčka, připravili ho a vzývali Bálovo jméno od rána do poledne a křičeli: "Bále, vyslyš nás!" Nebylo hlasu, nebylo odpovědi. Skákali kolem oltáře, který zbudovali. Když bylo poledne, Eliáš se jim posmíval: "Volejte hlasitěji, vždyť je to pravý bůh: buď je zaměstnán, buď odešel na stranu, nebo je na cestě, možná že spí a musí se probudit." Křičeli tedy hlasitě a podle svého obyčeje se bodali meči a oštěpy, až z nich tekla krev. Když přešlo poledne, dostali se do běsnivého vytržení až do doby, kdy bývá přinášena oběť - nebylo hlasu, nebylo odpovědi, nebylo vyslyšení. Eliáš pak řekl všemu lidu: "Přistupte ke mně!" A všechen lid k němu přistoupil. Eliáš obnovil Hospodinův oltář, který byl zbořen. Vzal dvanáct kamenů podle počtu synů Jakuba, k němuž se ozvalo Hospodinovo slovo: Izrael je tvé jméno. Pak z kamenů zbudoval oltář v Hospodinově jménu a kolem oltáře vyhloubil příkop tak velký, že ho bylo možné osít dvěma mírami obilí. Narovnal dříví, rozčtvrtil býčka a položil ho na dříví a pravil: "Naplňte čtyři džbány vodou a vylijte na oběť i na dříví." Pak řekl: "Udělejte to podruhé!" - a oni to opakovali. Znovu řekl: "Ještě potřetí!" - a oni to učinili potřetí. Voda stékala kolem oltáře, takže se i příkop naplnil vodou. V čas, kdy se přináší oběť, prorok Eliáš přistoupil a pravil: "Hospodine, Bože Abrahámův, Izákův a Izraelův, ať se dnes ukáže, že ty jsi Bůh v Izraeli, že já jsem tvůj služebník, že jsem toto všechno učinil na tvé slovo. Vyslyš mě, Hospodine, vyslyš mě, ať tento lid pozná, že ty - Hospodin - jsi pravý Bůh, ty obrátíš jejich srdce!" Hospodinův oheň spadl z nebe a sežehl celopal, dříví, kameny i zem a vysušil vodu, která byla v příkopě. Všechen lid to viděl, padl na svou tvář a volal: "Hospodin je pravý Bůh, Hospodin je pravý Bůh!"Text žalmu:
Žl 16,1-2a.4.5+8.11

Odp.: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
- Pravím Hospodinu: "Ty jsi můj Pán."
Odp.
Rozmnožují si útrapy,
- kdo se drží cizích bohů;
- nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve,
- přes mé rty nepřejde ani jejich jméno.
Odp.
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
- ty mně zachováváš můj úděl.
- Hospodina mám neustále na zřeteli,
- nezakolísám, když je mi po pravici.
Odp.
Ukážeš mi cestu k životu,
- u tebe je hojná radost,
- po tvé pravici je věčná slast.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 5,17-19

Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.
Ježíš nepřišel Zákon (hebr. Tóra = ukazatel, směrník k životu) a Proroky (tj. výklad Tóry do nových podmínek) zrušit, ani pouze doslovně zachovávat. Přišel je naplnit, tj. ve svém vlastním životě a hlásání dovršit a přivést k jejich pravému smyslu. Žádný příkaz není zrušen - pouze v jiných podmínkách může mít plnění jeho smyslu (služba životu) odlišnou podobu. Klíčem k plnění "dovršené" Tóry je pak naplněná spravedlnost, tj. otevřený, závazný a darující se vztah s Bohem i lidmi.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třebas i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015