Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 16. dubna 2024, 16:04


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 10. července, 2022
Svátek má:  Libuše

Liturgický svátek:  Sv. Amálie (Libuše)
Liturgické období:  Mezidobí, 15. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dt 30,10-14
Žl 69,14+17.30-31.36ab+37
Kol 1,15-20
Lk 10,25-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 10. července, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 15. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Amálie (Libuše)
Text 1.čtení:
Dt 30,10-14

Vždyť je ti to slovo velmi blízké, takže ho můžeš zachovávat.
Boží příkazy má totiž věřící Izraelita chápat jako něco, co je mu tak blízké a vlastní jako jeho srdce. Krkolomné cesty za poznáním, které mohl Izraelita někdy vidět v jiných kultech, nejsou potřebné ani užitečné.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Budeš poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a zachovávat jeho příkazy a nařízení, to, co je napsáno v knize tohoto Zákona, a obrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem a celou duší. Neboť tento příkaz, který ti dnes ukládám, není pro tebe příliš nesnadný a není tak daleko od tebe. Není na nebi, že bys musel říkat: `Kdopak nám vystoupí do nebe, aby nám ho snesl, oznámil, a my ho mohli zachovávat?' Není daleko za mořem, že bys musel říkat: `Kdopak nám překročí moře, aby nám ho přinesl, oznámil, a my ho mohli zachovávat?' Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat."Text žalmu:
Žl 69,14+17.30-31.36ab+37

Odp.: Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejete v srdci.
Obracím se modlitbou k tobě, Hospodine,
- v čas milosti, Bože!
- Vyslyš mě ve své veliké lásce,
- věrně mi pomoz!
- Vyslyš me, Hospodine, tvá láska je dobrotivá,
- obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.
Odp.
Já jsem ubohý a plný bolesti,
- ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.
- Písní budu slavit Boží jméno,
- velebit je budu zpěvem chvály.
Odp.
Neboť Bůh pomůže Siónu
- a vystaví judská města:
- Zdědí je potomci jeho služebníků,
- budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.
Odp.

Nebo: Žl 19,8.9.10.11

Odp.: Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,
- Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.
Odp.
Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci,
- Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.
Odp.
Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky.
- Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.
Odp.
Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata,
- sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů
Odp.Text 2.čtení:
Kol 1,15-20

Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
Hymnus na Kristovu velikost, jímž začíná list do Kolos, je vznešený a jeho obsah značně přesahuje běžné chápání světa. Vede posluchače až ke kořenům bytí a ukazuje Krista jako jeho počátek a svorník.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Ježíš Kristus je (věrný) obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, (svět) viditelný i neviditelný: ať už jsou to (andělé) při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. (Kristus) je dříve než všechno (ostatní) a všechno trvá v něm. A on je hlava těla, to je církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství. (Bůh totiž) rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost (dokonalosti), a že skrze něho usmíří se sebou všecko (tvorstvo) jak na nebi, tak na zemi tím, že jeho krví (prolitou) na kříži zjedná pokoj.Text evangelia:
Lk 10,25-37

Kdo je můj bližní?
Čili kde jsou hranice (povinné) lásky? Tuto otázku Ježíš radikálně odmítá. A dotaz: Kdo je bližní? mění v opačný: Komu jsem já bližním? Kdo tuto změnu pohledu přijme, je tím vybídnut, aby v životě jednal podobně jako Ježíš sám, aby tak "naplnil Zákon".

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: "Mistře, co nám dělat, abych dostal věčný život?" (Ježíš) mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?" On odpověděl: " Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe." Řekl mu: "Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít." Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: "A kdo je můj bližní?" Ježíš se ujal slova a řekl: "Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu.
Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: `Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.' Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?" On odpověděl: "Ten, kdo mu prokázal milosrdenství." A Ježíš mu řekl: "Jdi a stejně jednej i ty!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015