Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 22:08


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 6. října, 2021
Svátek má:  Hanuš

Liturgický svátek:  Památka sv. Bruna, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jon 4,1-11
Žl 86,3-4.5-6.9-10
-
Lk 11,1-4

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 6. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Bruna, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Jon 4,1-11

Tobě je líto ricinového keře, a já bych se neměl smilovat nad Ninivem, velikým městem?
Je úžasné, že jednodenním kázáním proroka - cizice docílí Bůh v pohanském Ninive toho, čeho nedosáhl u Izraele za celá staletí. Je to tvrdé a Jonáš se s tím nemíní smířit. Událost s ricinovým keřem pak ukazuje, že člověk často naříká nad tím, co mu nepatří, co není v jeho moci, na čem nepracoval. A Bohu nemá být líto člověka, kterého z lásky stvořil a vykoupil krví svého milovaného Syna?

Čtení z knihy proroka Jonáše.
Jonáš se velmi zarmoutil a rozhněval. Modlil se k Hospodinu takto: "Ach, Hospodine, zda právě toto jsem si nemyslel, když jsem byl ještě ve své vlasti? Proto jsem chtěl rychle utéci do Taršíše, neboť jsem věděl, že jsi Bůh milostivý, milosrdný, shovívavý a plný lásky, který se slituje nad neštěstím. Nyní, prosím, Hospodine, vezmi mně život, je mi lépe zemřít nežli žít." Hospodin řekl: "Hněváš se právem?" Jonáš vyšel z města a usadil se na východ od něho. Postavil si tam chýšku a seděl pod ní ve stínu, aby viděl, co se s městem stane. Hospodin, Bůh, pak dal vyrůst nad Jonášem ricinovému keři, takže mu stínil hlavu a zbavoval ho vedra. Jonáš měl z ricinového keře velikou radost. Druhého dne na úsvitě Hospodin poslal červa, a ten ricinový keř nahlodal, že uschl. Když pak vyšlo slunce, dal Bůh vanout žhavě pálícímu větru. Slunce pálilo Jonášovi na hlavu, že padal vedrem a přál si zemřít: "Lépe je mi zemřít nežli žít." Tu řekl Bůh Jonášovi: "Hněváš se pro ricinový keř právem?" Odpověděl: "Hněvám se právem až na smrt." Nato Hospodin: "Tobě je líto ricinového keře, s nímž jsi neměl žádnou práci, který jsi nevypěstoval. V noci vyrostl, v noci zahynul. A já bych se neměl smilovat nad Ninivem, velikým městem, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozlišovat pravici od levice - a tolik dobytka?"Text žalmu:
Žl 86,3-4.5-6.9-10

Odp.: Ty jsi, Pane, váhavý k hněvu a svrchovaně laskavý.
Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane,
- neboť stále k tobě volám.
- Obvesel život svého služebníka,
- neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
Odp.
Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý,
- nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
- Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu,
- všimni si hlasu mé snažné prosby.
Odp.
Všechny národy, které jsi učinil, přijdou,
- budou se ti klanět, Pane,
- a velebit tvé jméno.
- Protože tys veliký a činíš divy, - ty jediný jsi Bůh.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 11,1-4

Pane, nauč nás modlit se.
V Lukášovské verzi "modlitby Páně" je skryto vlastní jádro modlitby - třetího základního postoje učedníka (první dva - viz pondělí a úterý): důvěryplný "vzhled" k Bohu ("Abba"), přání "sestupu" osobní Boží lásky teď a tady ("jméno"), "výhled" dopředu v přání dovršení spásy ("Boží království") a nakonec učednické "následování" nesené Bohem, a to především v oblasti denních potřeb, v životě ve slabosti a v pokušeních.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky." Odpověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015