Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 03:41


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 24. října, 2021
Svátek má:  Nina

Liturgický svátek:  Památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 30. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 31,7-9
Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6
Žid 5,1-6
Mk 10,46-52

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 24. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 30. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 31,7-9

Přivedu je nazpět, slepí a kulhaví budou mezi nimi.
To jsou slova útěchy pro národ, jehož elita byla odvlečena do babylónského zajetí. Prorok ujišťuje lid, že se bude moci vrátit zpět do vlasti a že smlouva s Hospodinem se do té míry oživí, že bude vepsána do srdcí lidí. Návrat lidu bude nezvratný a zahrne všechny: slepé i kulhavé, tedy i ty, kdo elitou nejsou.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Tak praví Hospodin: "Oslavujte Jakuba, jásejte nad prvním z národů, ať je slyšet váš jásot: Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele! Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je od končin země; slepí a kulhaví budou mezi nimi, spolu se ženami v naději a nedělkami; veliký zástup bude těch, kteří se sem vrátí. Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovázím; přivedu je k vodním proudům přímou cestou, na níž neklopýtnout. Stal jsem se totiž Izraeli otcem, Efraim je mým provorozencem."Text žalmu:
Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6

Odp.: Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce,
- byli jsme jako ve snách.
- Tehdy byla naše ústa plná smíchu
- a náš jazyk plný jásotu.
Odp.
Tehdy se říkalo mezi pohany:
- "Velkou věc s nimi udělal Hospodin!"
- Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
- naplnila nás radost.
Odp.
Hospodine, změň náš osud,
- jako se mění údolí na jihu země.
- Kdo sejí v slzách,
- žnout budou s jásotem.
Odp.
Vycházejí s pláčem,
- když nesou semeno k setí:
- přijdou však s jásotem
- a přinesou své snopy.
Odp.Text 2.čtení:
Žid 5,1-6

Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova.
K této důstojnosti byl Ježíš povýšen Otcem, není samozvancem. Velikost a význam jeho kněžství ovšem naprosto převyšuje všechnu významnost a důstojnost velekněží ve starozákonní době.

Čtení z listu Židům.
Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti i za hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe jako za ostatní lidi. Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být povolán od Boha jako Árón. Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství sám, ale (dal mu ji) ten, který mu řekl: `Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil', jak říká i na jiném místě: `Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova'.Text evangelia:
Mk 10,46-52

Mistře, ať vidím!
Na tuto pochopitelnou a oprávněnou prosbu odpovídá Ježíš víc než dostatečně. Slepý není jen uzdraven, je zachráněn. V Ježíši poznal a zřejmě i uznal Mesiáše, což je vyjádřeno zmínkou o tom, že od této chvíle šel cestou za ním, vydal se na cestu následování.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když (Ježíš) a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák - Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: "Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: "Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!" On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co chceš, abych pro tebe udělal?" Slepec odpověděl: "Mistře, ať vidím!" Ježší mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila!" A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015