Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 02:46


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 4. října, 2021
Svátek má:  František

Liturgický svátek:  Památka sv. Františka z Assisi [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jon 1,1 - 2,1.11
Jon 2,3.4.5.8
-
Lk 10,25-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 4. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Františka z Assisi [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Jon 1,1 - 2,1.11

Jonáš vstal, aby utekl daleko od Hospodina.
Jonáš je prototypem tvrdohlavého člověka, vzpurného věřícího, který dělá vždy opak toho, co má. Má jít a kázat v Ninive, ale utíká, a když se lid města dá na pokání, je znechucen a nechce žít. V úryvku je vynechána Jonášova modlitba v břiše veliké ryby, která vzápětí nahrazuje responsoriální žalm. Je to důležitý moment, protože bez upřímné modlitby není možné se otevřít milosti, překonat sebe sama a dát se do služby Bohu a lidem.

Začátek knihy proroka Jonáše.
Hospodin oslovil Jonáše, syna Amittajova, a řekl: "Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam (kázání), neboť jeho neřest se dostala až ke mně." Ale Jonáš vstal, aby utekl do Taršíše, daleko od Hospodina. Sestoupil do Jafy a našel loď, která měla odplout do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi odebral do Taršíše, daleko od Hospodina. Hospodin však spustil na moře veliký vítr. Na moři se rozpoutala veliká bouře a lodi hrozilo, že ztroskotá. Lodníci se báli a každý volal ke svému bohu. Aby lodi ulehčili, házeli do moře věci, které měli na lodi. Zatím Jonáš sestoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. Přišel za ním kapitán a řekl: "Co ty se oddáváš spánku? Vstaň a vzývej svého Boha! Snad si na nás Bůh vzpomene, a nezahyneme." Potom si řekli: "Losujme, abychom poznali, kvůli komu nás stihlo toto veliké neštěstí." Losovali, a los padl na Jonáše. Řekli mu: "Pověz nám, jaké je tvé zaměstnání, odkud přicházíš, která je tvá vlast a národ, z něhož pocházíš?" Odpověděl jim: "Já jsem Hebrej a ctím Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu." Tu se ti muži zděsili a řekli mu: "Cos to udělal?" Dověděli se totiž, že utíká před Hospodinem, jak jim to oznámil. Řekli mu: "Co máme s tebou udělat, aby se nám moře uklidnilo?" Moře se totiž stále vzdouvalo a bouřilo. Odpověděl jim: "Vezměte mě a hoďte mě do moře, a moře se vám uklidní. Vím, že tato veliká bouře vás stihla kvůli mně." Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale bez výsledku, neboť moře se proti nim stále více vzdouvalo. Tu volali k Hospodinu: "Prosíme, Hospodine, ať kvůli tomuto muži nezahyneme! Nepřičítej nám nevinnou krev, neboť ty, Hospodine, jednáš podle své vůle." Vzali tedy Jonáše a hodili ho do moře. A moře přestalo běsnit. Veliká bázeň před Hospodinem padla na ty muže, přinesli mu oběť a učinili sliby. A Hospodin poslal velikou rybu, aby Jonáše pohltila. V útrobách té ryby byl Jonáš tři dny a tři noci. Potom přikázal Hospodin rybě, a ta vyvrhla Jonáše na pevninu.Text žalmu:
Jon 2,3.4.5.8

Odp.: Ze záhuby jsi vyvedl můj život, Hospodine!
Ve své tísni jsem volal k Hospodinu,
- a vyslyšel mě.
- Z lůna podsvětí jsem křičel,
- a slyšel jsi můj hlas.
Odp.
Do hlubiny, doprostřed moře jsi mě vrhl,
- proud mě obklíčil,
- všechny tvé příboje a vlny,
- se přes mě převalily.
Odp.
Řekl jsem si: "Jsem zavržen od tvých očí,
- ale znovu spatřím tvůj svatý chrám."
Odp.
Když zmalátněla má duše,
- vzpomněl jsem si na Hospodina
- a modlitba má přišla k tobě,
- do tvého svatého chrámu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 10,25-37

Kdo je můj bližní?
Touto otázkou chce znalec Zákona naznačit, že Ježíšově výzvě (v. 28) lze v praxi těžko dostát. Provokující příklad (kněz i levita - představitelé chrámového kultu - také dosl. "sestupovali", v. 31, tj. měli "po službě"!; "Samaritán" je pro Žida synonymem opovržení) pak zákoníkovi (a tím i Lukášovým čtenářům - učedníkům) klade otázku opačnou: Komu jsem já bližním? Uskutečňováním lásky se věřící stává "bližním" konkrétních trpících lidí v nepředvídatelných situacích. Vrcholem je v. 37.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: "Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?" (Ježíš) mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?" On odpověděl: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe!" Řekl mu: "Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít." Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal:
"A kdo je můj bližní?" Ježíš se ujal slova a řekl: "Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: 'Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.' Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?" On odpověděl: "Ten, kdo mu prokázal milosrdenství." A Ježíš mu řekl: "Jdi a stejně jednej i ty!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015