Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 22:30


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 16. února, 2023
Svátek má:  Ljuba

Liturgický svátek:  Sv. Juliána
Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 9,1-13
Žl 102,16-18.19-21.29+22-23
-
Mk 8,27-33

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 16. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Juliána
Text 1.čtení:
Gn 9,1-13

Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi.
Smlouvou Hospodin potvrzuje, že nezničí na zemi to, co má život. Je to důležitá smlouva, která předchází velkým starozákonním smlouvám s Abrahámem a s Mojžíšem na hoře Sinaji. Smlouva s Noem zahrnuje celé lidstvo, celý vesmír. I dnes může být příslibem pro ty, kteří nenáležejí k lidu, jemuž je zaslíbena spása. Bůh je spasitelem svého vyvoleného lidu ale i všech lidí, které stvořil a kteří jsou jeho obrazem.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Bůh požehnal Noemovi a jeho synům a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Ať má před vámi bázeň a strach veškerá zemská zvěř, všichni nebeští ptáci, všechno, co leze po zemi, i všechny mořské ryby. Odevzdávám je do vaší moci. Vše, co se pohybuje a je živé, bude vám k jídlu, všechno vám dávám právě tak jako zelené rostliny. Jen maso s jeho duší, to je krví, nesmíte jíst. Zajisté budu žádat i vaši krev, která je spojena s vaším životem; budu ji žádat od každého zvířete, tím spíše budu žádat život člověka od člověka, který je druhému bratrem. Kdo prolije lidskou krev, (také) jeho krev bude prolita člověkem, neboť (Bůh) učinil člověka jako Boží obraz. Ploďte a množte se, rozšiřte se po zemi a vládněte na ní!" Potom řekl Bůh Noemovi i jeho synům: "Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi." Bůh dodal: "Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi."Text žalmu:
Žl 102,16-18.19-21.29+22-23

Odp.: Hospodin popatřil z nebe na zem.
Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,
- a všichni králové země tvou slávu,
- až Hospodin znovu zbuduje Sión,
- až se objeví ve své slávě.
- Skloní se k modlitbě opuštěných
- a nepohrdne jejich prosbou.
Odp.
Kéž je zapsáno pro příští pokolení,
- aby budoucí národ chválil Hospodina.
- Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně,
- popatřil z nebe na zem,
- aby slyšel nářek zajatců,
- aby vysvobodil odsouzené k smrti.
Odp.
Synové tvých služebníků budou bydlet v bezpečí
- a jejich potomstvo potrvá před tebou,
- aby hlásali na Siónu Hospodinovo jméno
- a jeho chválu v Jeruzalémě,
- když se spolu sejdou národy
- a království, aby sloužily Hospodinu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 8,27-33

Ty jsi Mesiáš ... Syn člověka bude muset mnoho trpět.
Petrovo vyznání Ježíše jako Mesiáše (řecky Kristus) musí být doplněno Ježíšovou zvěstí o utrpení, aby bylo učedníkům jasné, že cesta ke vzkříšení vede skrze Ježíšovo ztotožnění se s bolestí tohoto zraněného světa. Odpor vůči tomu je sejitím z učednické cesty (v. 33 dosl.: "Jdi za mnou, odpůrče!").

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: "Za koho mě lidé pokládají?"
Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků." Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš!" Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015