Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 05:06


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 19. srpna, 2021
Svátek má:  Ludvík

Liturgický svátek:  Sv. Jana Eudese, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sd 11,29-39a
Žl 40,5.7-8a.8b-9.10
-
Mt 22,1-14

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 19. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Jana Eudese, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Sd 11,29-39a

Kdo mi vyjde naproti z domu, toho budu obětovat Hospodinu jako celopal.
Jiftáchův slib byl zcela jistě ovlivněn pohanskými praktikami okolních národů. Izraelské náboženství totiž jednoznačně zavrhovalo lidské oběti. Takováto oběť jde proti zákonům Izraele i proti přirozenému zákonu, protože je zcela nesmyslně zmařen život té, která se sama má stát pramenem života - ženou matkou. Příběh poukazuje na to, jak je nebezpečné nedbat o čistotu víry a nechat do ní proniknout cizí prvky, které víru infikují.

Čtení z knihy Soudců.
Hospodinův duch spočinul na Jiftáchovi. Prošel Gileadem a Manassem, přišel do Mispy v Gileadu a z Mispy v Gileadu táhl proti Ammonitům. Jiftách se zavázal Hospodinu slibem: "Dáš-li mi Ammonity do moci, pak ten, kdo mi vyjde naproti z dveří mého domu, až se budu bez pohromy vracet od Ammonitů, bude patřit Hospodinu a budu ho obětovat jako celopal." Jiftách vytáhl do boje proti Ammonitům a Hospodin mu je dal do moci. Připravil jim velmi těžkou porážku od Aroeru až k Minnitu a Abel Keramim, (dobyl) dvacet měst. Ammonité byli před Izraelity pokořeni. Když přicházel Jiftách do Mispy ke svému domu, hle - jeho dcera mu vyšla naproti s bubínky a s tancem. Měl jenom tu jedinou, kromě ní neměl syna ani dceru. Jak ji uviděl, roztrhl svůj šat a zvolal: "Běda, má dcero! Srazilas mě do prachu, uvalila jsi na mě neštěstí! Vlastními ústy jsem se zavázal Hospodinu a nemohu to odvolat." Ona mu odpověděla: "Otče! Když ses vlastními ústy zavázal Hospodinu, učiň mi podle toho, co vyřkla tvá ústa, za to, že ti Hospodin popřál, aby ses pomstil nad svými nepřáteli, nad Ammonity." Požádala pak svého otce: "Popřej mi toto: Nech mě dva měsíce. Půjdu na hory oplakávat se svými družkami své mládí." On jí řekl: "Jdi!" Propustil ji na dva měsíce. A ona se svými družkami odešla, aby na horách oplakávala své mládí. Po dvou měsících se vrátila k otci a on na ní splnil slib, který učinil.Text žalmu:
Žl 40,5.7-8a.8b-9.10

Odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina,
- kdo nic nemá s modláři, s těmi, kdo se uchylují ke lži.
Odp.
V obětních darech si nelibuješ,
- zato jsi mi otevřel uši.
- Celopaly a smírné oběti nežádáš,
- tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím.
Odp.
Ve svitku knihy je o mně psáno:
- Rád splním tvou vůli, můj Bože,
- tvůj zákon je v mém nitru."
Odp.
Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
- svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 22,1-14

Pozvěte na svatbu, koho najdete.
Jádro původního podobenství (srov. Lk 14,16-24) je radostnou zvěstí o nebeském království otevřeném pro všechny. Matouš pak svým přepracováním a připojením dalšího podobenství (vv. 11-14) spíše zdůrazňuje nebezpečí usnutí na vavřínech poté, co se již člověk ocitne ve "svatební síni" ve společenství církve. Nestačí přijmout pozvání na hostinu či slíbit otci práci (viz 21,28-31). Záleží i na "svatebním šatu", na plnění Otcovy vůle.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš znovu mluvil (k velekněžím a starším lidu) v podobenstvích: "Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: `Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!' Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: `Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.' Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: `Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?' On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: `Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.' Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015