Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 11:21


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2024
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 19. června, 2024
Svátek má:  Leoš

Liturgický svátek:  Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa; Památka sv. Romualda, opata [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Král 2,1.6-14
Žl 31,20.21.24
-
Mt 6,1-6.16-18

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 19. června, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa; Památka sv. Romualda, opata [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
2 Král 2,1.6-14

Hle - ohnivý vůz a Eliáš vystoupil do nebe.
Eliáš poznává, že se blíží jeho smrt a chce být sám. Nemůže se však zbavit svého průvodce a učedníka Elizea. Ten se stane svědkem jedinečné události, která má svoji biblickou obdobu snad jen ve vyprávění o Henochovi (Gn 5,21-24): jedná se o "nanebevstoupení". O Henochovi Bible říká stručně, že ho nebylo, "neboť ho Bůh vzal". Zato Elizeova vize Eliášova výstupu do nebe je plná nádhery a zprostředkovává Elizeovi nástupnictví po Eliášovi, neboť Elizeus získává "dvě třetiny" Eliášova ducha.

Čtení z druhé knihy Královské.
Když Hospodin chtěl odnést Eliáše ve vichřici do nebe, šel Eliáš a Elizeus z Gilgalu. (Když přišli do Jericha), řekl Eliáš Elizeovi: "Zůstaň, prosím, zde, neboť Hospodin mě posílá k Jordánu." (Elizeus) odpověděl: "Jako že je živ Hospodin a jako že jsi živ ty, neopustím tě!" Šli tedy oba. Šlo také padesát z prorockých učedníků a stanuli daleko stranou, zatímco se ti dva zastavili u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím o vodu, takže se rozdělila na dvě strany a oba přešli suchou nohou. Když přešli, řekl Eliáš Elizeovi: "Žádej si, co bych ti měl udělat, dříve než budu od tebe vzat." Elizeus odpověděl: "Prosím, ať jsou na mně dvě třetiny tvého ducha!" (Eliáš) řekl: "Těžkou věc žádáš. Uvidíš-li mě, až budu od tebe vzat, stane se ti tak, neuvidíš-li, nestane se." Když tak spolu šli a mluvili, hle - ohnivý vůz s ohnivými koňmi oddělil je od sebe a Eliáš vystoupil ve vichřici do nebe. Elizeus to viděl a zvolal: "Otče můj, otče můj, který řídíš válečný vůz Izraele!" Když už ho neviděl, chopil se svých šatů a roztrhl je na dva kusy. Zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, obrátil se a stanul na břehu Jordánu. Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jím o vodu a pravil: "Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?" Když udeřil o vodu, ta se rozdělila na dvě strany a Elizeus přešel.Text žalmu:
Žl 31,20.21.24

Odp.: Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.
Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine,
- uchovals ji těm, kdo se tě bojí,
- popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi.
Odp.
Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou
- před spiknutím lidí,
- ukrýváš je ve stanu
- před svárlivými řečmi.
Odp.
Milujte Hospodina, všichni jeho svatí,
- Hospodin zachovává věrné,
- ale plnou měrou odplácí těm,
- kdo si počínají drze.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 6,1-6.16-18

Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.
Celá 6. kapitola je opět věnována skutkům spravedlnosti, nyní však v oblasti této skryté, diskrétní zbožnosti, uschopňující člověka k naplnění Tóry. Nic pak nedělá jen pro vnější efekt, ale z nitra. Jako příklad jsou zde uvedeny tři cesty k této "obdarovatelnosti": skutky milosrdenství (vztah k druhým), modlitba (vztah k Bohu) a půst (vztah k sobě samotnému).

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015