Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 11:16


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 10. července, 2020
Svátek má:  Libuše

Liturgický svátek:  Sv. Amálie (Libuše)
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Oz 14,2-10
Žl 51,3-4.8-9.12-13.14+17
-
Mt 10,16-23

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 10. července, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Amálie (Libuše)
Text 1.čtení:
Oz 14,2-10

Nebudeme již říkat dílu svých rukou: Bohové naši!
Ozeáš dává jasně najevo, kde Izrael nikdy nemůže nalézt pomoc: u "Asyřana", cizí velmoci, a u model, jež jsou pouhým dílem lidských rukou. Hospodin je Bůh, k němuž se má Izrael navrátit a u něho jediného nalezne pomoc. Toto útěšné proroctví je vrcholem a zároveň závěrem knihy proroka Ozeáše. Jeho poslední verš je pozdějším dodatkem, psaným ve stylu mudroslovné literatury - pouze moudří porozumí Ozeášovým proroctvím, pouze oni jsou spravedliví, kteří kráčejí po Hospodinových cestách.

Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: "Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svou nepravost. Vezměte s sebou slova (modlitby) a obraťte se k Hospodinu; řekněte mu: `Odpusť každou nepravost a laskavě přijmi, když ti budeme obětovat plod svých rtů. Asýrie nás nezachrání, na koně nevsedneme, nebudeme již říkat: Bohové naši! dílu svých rukou, poněvadž sirotek najde u tebe slitování.' Zhojím jejich zradu, milovat je budu velkodušně, neboť můj hněv se od nich odvrátí. Rosou budu Izraeli, vykvete jak lilie, jak Libanon vyžene své kořeny. Rozprostřou se jeho ratolesti, jak oliva se bude skvít, jak Libanon bude vonět. Vrátí se a v mém stínu budou bydlet, obilí budou pěstovat, vyraší jak réva, budou mít věhlas jak libanonské víno. K čemu budou Efraimu modly? Vyslyším ho a shlédnu na něj, jsem zeleným cypřišem, ode mě je tvůj plod." Kdo je moudrý, kéž tomu porozumí, kdo má důvtip, ať to pozná! Přímé jsou Hospodinovy cesty, spravedliví po nich kráčejí, bezbožní však na nich padnou.Text žalmu:
Žl 51,3-4.8-9.12-13.14+17

Odp.: Má ústa ať zvěstují, Pane, tvou chválu.
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
- pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
- Úplně ze mě smyj mou vinu
- a očisť mě od mého hříchu.
Odp.
Hle, líbí se ti upřímné srdce,
- ve skrytu mě učíš moudrosti!
- Pokrop mě yzopem, a budu čistý,
- umyj mě, a budu bělejší než sníh.
Odp.
Stvoř mi čisté srdce, Bože!
- Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
- Neodvrhuj mě od své tváře
- a neodnímej mi svého svatého ducha.
Odp.
Vrať mi radost ze své ochrany
- a posilni mou velkodušnost.
- Otevři mé rty, Pane,
- aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 10,16-23

To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.
Toto zaslíbení má ožít v srdci učedníků v situacích, kdy se lidé proti zvěstovatelům evangelia násilně postaví, protože je ruší v jejich poklidu. Možnost násilného odporu je považována za trvalý stav, ve kterém učedník potřebuje rozvahu i důvěru.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: "Já vás posílám jako ovce mezi vlky! Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, pravím vám: Nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015