Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 21:52


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 23. června, 2020
Svátek má:  Zdeňka

Liturgický svátek:  Sv. Josef Cafasso
Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Král 19,9b-11.14-21.31-35a.36
Žl 48,2-3a.3b-4.10-11
-
Mt 7,6.12-14

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 23. června, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Josef Cafasso
Text 1.čtení:
2 Král 19,9b-11.14-21.31-35a.36

Ochráním toto město a vysvobodím ho kvůli sobě a kvůli Davidovi.
Asyrský král Senacherib (704-681 př. Kr.) dobyl již všechna malá království na západ od Asýrie. Pouze Judsko zatím vzdorovalo. Jsme svědky jednoho z rozhodujících momentů dějin Božího lidu. Slyšíme, jak se asyrský král zpupně vypíná, vědom si své obrovské vojenské převahy, a jak se judský král v úzkosti modlí k Hospodinu a je podepřen Izaiášovým ujištěním, že jeho modlitba dojde vyslyšení. Řecký dějepisec Hérodotos připisuje neúspěch Asyřanů při dobývání Jeruzaléma epidemií, jež měla vypuknout v jejich vojenském ležení, svatopisec na věc pohlíží očima víry: zasáhl Hospodinův anděl a zdecimoval asyrskou vojenskou sílu.

Čtení z druhé knihy Královské.
Senacherib, asyrský král, poslal k Ezechiášovi posly se vzkazem: "Tak řekněte judskému králi Ezechiášovi: Ať tě neklame tvůj Bůh důvěrou, že Jeruzalém nepadne do moci asyrského krále! Vždyť jsi přece slyšel, co učinili asyrští králové všem zemím, které vyvrátili, a ty bys měl vyváznout?" Když tedy vzal Ezechiáš list z ruky poslů a přečetl ho, vstoupil do Hospodinova domu, rozvinul ho před Hospodinem a modlil se k Hospodinu: "Hospodine, Izraelův Bože, který trůníš nad cheruby, ty jediný jsi Bůh všech království země, tys učinil nebe i zemi. Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš! Otevři, Hospodine, své oči a viz! Slyš všechna Senacheribova slova, která vzkázal, aby se rouhal živému Bohu. Ano, je pravda, Hospodine, že asyrští králové zpustošili všechny národy a jejich země. Hodili jejich bohy do ohně, neboť to nebyli bohové, ale výtvor lidských rukou, dřevo a kámen. Proto je mohli zničit. Nyní však, Hospodine, náš Bože, vysvoboď nás z jeho ruky, ať poznají všechna království země, že jedině ty, Hospodine, jsi Bůh!" Izaiáš, syn Amosův, vzkázal Ezechiášovi: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Slyšel jsem, cos mi ve své modlitbě říkal o asyrském králi Senacheribovi. Toto mluví Hospodin proti němu: Pohrdá tebou a posmívá se ti panenská dcera Siónu, za tebou pokyvuje hlavou dcera Jeruzaléma. - Vyrazí totiž z Jeruzaléma zbytek, co se zachránilo ze siónské hory. Způsobí to horlivost Hospodina zástupů. Proto tak praví Hospodin o asyrském králi: `Nevejde do tohoto města, nevstřelí tam ani šípem, nezaútočí naň štítem, ani ho neobklíčí náspem. Vrátí se cestou, kterou přišel, a nevejde do tohoto města - praví Hospodin. Ochráním toto město a vysvobodím ho kvůli sobě a kvůli svému služebníku Davidovi.'" V té noci vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském ležení sto osmdesát pět tisíc (mužů). Asyrský král Senacherib odtáhl, odešel, vrátil se a zůstal v Ninive.Text žalmu:
Žl 48,2-3a.3b-4.10-11

Odp.: Bůh dává věčné trvání svému městu.
Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály
- v městě našeho Boha.
- Jeho svatá hora, ten slavný pahorek,
- je radostí celé země.
Odp.
Hora Sión, to tajemné sídlo Boží,
- je městem velikého krále.
- Bůh se ukázal v jejích pevnostech
- jako jistá ochrana.
Odp.
Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství
- ve tvém chrámě.
- Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála
- sahá až na konec země.
- Tvá pravice oplývá spravedlností.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 7,6.12-14

Co chcete, aby lidé dělali vám, to i vy dělejte jim.
Toto je tzv. zlaté pravidlo: Jednejte s druhými tak, aby mohli plněji žít - protože i vy to od nich očekáváte. To je naplnění Tóry a Proroků, to je cesta k životu. Jen ta (a prosebná modlitba) je cestou k přesvědčení těch, kteří se vůči evangeliu a jeho hlásání spíše zatvrzují.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nedávejte svaté věci psům a neházejte svoje perly před vepře, nebo je nohama pošlapou, obrátí se proti vám a roztrhají vás. Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci. Vejděte těsnou branou. Neboť prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015