Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 23. května 2024, 15:25


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 12. července, 2020
Svátek má:  Bořek

Liturgický svátek:  Sv. Jan Qualbert
Liturgické období:  Mezidobí, 15. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 55,10-11
Žl 65,10abcd.10e-11.12-13.14
Řím 8,18-23
Mt 13,1-23

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 12. července, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 15. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Jan Qualbert
Text 1.čtení:
Iz 55,10-11

Déšť působí, že země může rašit.
Slovo bylo v Izraeli chápáno jako velmi mocná realita, ne jen jako jakýsi zvuk, který nemá velký význam. Tím spíš, pokud šlo o slovo Hospodinovo. To je mocné a působivé. Prorok zde zpívá chvalozpěv na moc Boží, skrytou v jeho slově.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: "Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal."Text žalmu:
Žl 65,10abcd.10e-11.12-13.14

Odp.: Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.
V milosti jsi navštívil zem a napojils ji,
- velmi jsi ji obohatil.
- Boží strouhou se hrne voda,
- (lidem) nachystals obilí.
Odp.
Takto jsi zemi připravil:
- zavlažils její brázdy,
- rozmělnils její hroudy,
- zkypřils ji dešti,
- požehnals tomu, co vyrašilo.
Odp.
Rok jsi korunoval svou dobrotou,
- kudy jsi prošel, prýští hojnost.
- Pastviny na stepi mokvají vláhou,
- pahorky se ovíjejí radostí.
Odp.
Nivy se odívají stády,
- údolí se přikrývají obilím:
- ozývají se jásotem a zpěvem.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 8,18-23

Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě.
Tváří v tvář zlu a útrapám ve světě nenechává Pavel své křesťany na pochybách o tom, jak velká je Boží moc. Už teď může křesťan vnímat velké Boží věci, které se projevují v jeho životě. Ale to je jen počátek. Naplnění je stále před námi a je v Božích rukou, ujišťuje Pavel křesťany v Římě.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla.Text evangelia:
Mt 13,1-23

Rozsévač vyšel rozsévat.
Ježíšovi posluchači i první generace křesťanů stáli před otázkou, jak je možné, že mocné slovo jejich Mistra, kterému se podrobovali i démoni, je vůči mnoha lidem tak málo účinné. Jak to, že mnozí slyší, a jen někteří věří. Ježíš na to odpovídá velmi srozumitelným podobenstvím, které ujišťuje, že problém není v kvalitě slova (semena), ale v kvalitě posluchače (půdy).

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá (zrna) na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní; trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši k slyšení slyš!" Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: "Proč k nim mluvíš v podobenstvích?" On odpověděl: "Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a (přece) nevidí, a slyší, a (přece) neslyší ani nerozumějí. Plní se na nich Izaiášovo proroctví: `Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je neuzdravím.' Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám: Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte (vy), ale neviděli, a slyšet, co slyšíte (vy), ale neslyšeli. Vy tedy poslyšte, jaký je (smysl) podobenství o rozsévači. Když někdo slyší slovo o (Božím) království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto: to je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015