Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 2. března 2024, 13:18


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 4. července, 2023
Svátek má:  Prokop

Liturgický svátek:  Památka sv. Prokopa, opata (v Čechách památka); sv. Alžběty Portugalské [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 19,15-29
Žl 26,2-3.9-10.11-12
-
Mt 8,23-27

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 4. července, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Prokopa, opata (v Čechách památka); sv. Alžběty Portugalské [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 19,15-29

Hospodin seslal na Sodomu a Gomoru déšť síry a ohně.
Hospodin se rozpomenul na Abraháma i Lota a prokázal Lotově rodině veliké milosrdenství. Opustit hříšná města Sodomu a Gomoru znamená uznat hřích a obrátit se. Je třeba jasně vykročit na cestu obrácení a netoužit po starých věcech. "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království" (Lk 9,62). Cesta ke spáse znamená uzavřít společenství s Bohem a zřeknout se hříchu.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Andělé naléhali na Lota a pravili: "Vstaň, vezmi svou ženu, obě své dcery, které jsou tady, ať nezahyneš pro vinu města." On však váhal. Tu ho mužové vzali za ruce, i jeho ženu a dvě dcery, poněvadž Hospodin ho chtěl ušetřit, vyvedli jej a teprve za městem ho pustili. Když je vyváděli, řekl (jeden z nich): "Uteč, jde ti o život! Neohlížej se zpátky a nezastavuj se v celém okolí, prchni na hory, abys nezahynul!" Lot mu pravil: "Ne, prosím, Pane! Tvůj služebník nalezl přízeň v tvých očích a veliké je dobrodiní, které jsi mi prokázal, když jsi mi zachránil život. Já však nemohu utéci na hory. Ať mne jen nestihne neštěstí, ať neumřu! Hle, tady je blízko město, kam bych se mohl utéci, je nepatrné, tam bych chtěl utéci - což není maličké? - a zachránil bych si život." (Anděl) mu řekl: "Nuže, vyhovím ti i v této věci, že nevyvrátím město, o němž jsi mluvil. Honem tam uteč, neboť nemohu nic dělat, dokud se tam nedostaneš." Proto se nazývá to město Soar (Malé). Slunce vyšlo nad zemí, když Lot přišel do Soaru. Hospodin seslal na Sodomu a Gomoru déšť síry a ohně. Od Hospodina (se to stalo) z nebe. Vyvrátil ta města a celé okolí se všemi obyvateli, (zničil) i plodiny pole. Lotova žena se ohlédla a změnila se v solný sloup. Abrahám časně zrána šel na místo, kde předtím stál před Hospodinem. Pohlédl směrem k Sodomě a Gomoře, k celému území okrsku, díval se - hle - ze země vystupoval dým jako dým z pece. Když Bůh ničil města té krajiny, vzpomněl si na Abraháma a vyprostil Lota ze zkázy, zatímco města, ve kterých Lot přebýval, vyvrátil.Text žalmu:
Žl 26,2-3.9-10.11-12

Odp.: Tvou dobrotu, Pane, mám na zřeteli. Zkoumej mě, Hospodine, a zkoušej,
- vyšetřuj mé ledví a srdce!
- Tvou dobrotu mám na zřeteli,
- jednám podle tvé pravdy.
Odp.
Nezahlazuj mou duši s hříšníky
- ani můj život s vražedníky.
- Na jejich rukou lpí zločin,
- jejich pravice je plna úplatků.
Odp.
Já se však chovám bezúhonně,
- vysvoboď mě a smiluj se nade mnou!
- Má noha stojí na rovné cestě,
- ve shromáždění budu velebit Hospodina.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 8,23-27

Vstal, pohrozil vichřici i moři, a nastalo úplné ticho.
Následování Ježíše je krokem "na loď" (do nejistoty i do společenství), ale často také cestou do "bouře". Ježíšova přítomnost je na této cestě často neznatelná ("spal"), ale jeho slovo je stále mocné a v pravý čas překonává jak vnitřní nedůvěru, tak vnější chaos.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš vstoupil na loď, jeho učedníci ho následovali. Na moři se najednou strhla velká bouře, takže se vlny převalovaly přes loď. On však spal. Přišli tedy k němu, budili ho a volali: "Pane, zachraň nás! Hyneme!" On jim odpověděl: "Proč se bojíte, malověrní?" A vstal, pohrozil vichřici i moři, a nastalo úplné ticho. Lidé žasli a říkali: "Kdo to jenom je, že ho poslouchá i vichřice a moře?"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015