Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 22:53


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 12. srpna, 2021
Svátek má:  Klára

Liturgický svátek:  Sv. Euplus, Sv. Jana Františka de Chantal,
Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Joz 3,7-10a.11.13-17
Žl 114,1-2.3-4.5-6
-
Mt 18,21 - 19,1

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 12. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Euplus, Sv. Jana Františka de Chantal,
Text 1.čtení:
Joz 3,7-10a.11.13-17

Archa úmluvy pána celé země přejde Jordán před vámi.
Pod Jozuovým vedením se obnovuje zázrak přechodu Rudého moře. V centru dění však není Jozue, ale archa úmluvy, symbol Boží přítomnosti uprostřed svého lidu. Díky arše překonává lid snadno rozvodněný Jordán, který je velkou překážkou pro vstup do zaslíbené země. Překážky a obtíže ve svém životě nepřekonáme našimi vlastními silami či schopnostmi, ale je to Bůh, který jde před námi a koná.

Čtení z knihy Jozue.
Hospodin řekl Jozuovi: "Dnes tě začnu oslavovat před celým Izraelem, aby poznali, že jsem s tebou, jako jsem byl s Mojžíšem. Poruč kněžím, kteří nesou archu úmluvy: `Až přijdete na kraj vod Jordánu, zastavíte se!'" Jozue řekl synům Izraele: "Přistupte sem a slyšte slova Hospodina, svého Boha!" Pak Jozue pokračoval: "Podle toho poznáte, že je uprostřed vás živý Bůh, který jistě před vámi vyžene Kananejce. Hle, archa úmluvy Pána celé země přejde Jordán před vámi. Až nohy kněží, kteří ponesou archu Hospodina, Pána celé země, spočinou ve vodách Jordánu, vody Jordánu se rozdělí: voda, která přitéká shora, se zastaví jako nerozborná hráz." Když vytáhl lid ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli archu úmluvy před lidem. Jordán v čas žní (právě) vystoupil ze svých břehů. Když ti, kdo nesli archu, přišli k Jordánu a jejich nohy se dotkly okraje vod, voda přitékající shora se zastavila. Vystoupla jako nerozborná hráz ve velké dálce u města Adamu, které leží při Saretanu. Voda odtékající do moře Araby, do Solného moře, zcela zmizela a lid přešel před Jericho. Kněží, kteří nesli archu Hospodinovy úmluvy, se nepohnutě zastavili na suchém dně uprostřed Jordánu. Všechen Izrael přecházel po suchu, dokud lid Jordán úplně nepřešel.Text žalmu:
Žl 114,1-2.3-4.5-6

Odp.: Aleluja.
Když vytáhl Izrael z Egypta,
- Jakubův dům z cizáckého lidu,
- stal se Juda Boží svatyní,
- Izrael Božím panstvím.
Odp.
Moře to vidělo a prchlo,
- Jordán se obrátil nazpět,
- hory poskočily jako berani,
- pahorky jako jehňata.
Odp.
Co je ti, moře, že prcháš,
- Jordáne, že se obracíš nazpět,
- hory, proč poskakujete jako berani,
- pahorky, proč skáčete jako jehňata?
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 18,21 - 19,1

Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.
Petr (jakožto mluvčí obce) má starost: Kolikrát odpustit bratru, bude-li se hřích opakovat? Odpověď: Vždycky! Odpuštění musí mít vždy poslední slovo, a to i tehdy, jestliže se zlo rozbují do nepředstavitelných mezí. Zdroj síly k tomuto někdy takřka nadlidskému výkonu je však k dispozici: tomu, kdo má odpouštět, bylo odpuštěno nesčetněkrát více. Avšak není-li učedník ochoten odpouštět, sám se odpuštění uzavírá.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!' A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!' Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!' On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?' A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte." Když Ježíš skončil tyto řeči, vzdálil se z Galileje a odešel do judského území na druhou stranu Jordánu.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015