Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 20. června 2024, 05:28


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 17. srpna, 2020
Svátek má:  Petra

Liturgický svátek:  Sv. Myron
Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ez 24,15-24
Dt 32,18-19.20.21
-
Mt 19,16-22

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 17. srpna, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Myron
Text 1.čtení:
Ez 24,15-24

Ezechiel vám bude znamením: budete dělat všechno, co dělal on.
Kapitola 24 uzavírá první část knihy proroka Ezechiela, obsahující především předpovědi neštěstí, které stihne Judsko a Jeruzalém. Neštěstí se již začalo uskutečňovat. Král Nabuchodonozor začal obléhat Jeruzalém (24,1-2). Ezechiel naznačuje budoucí katastrofu symbolickým znamením. Hospodin mu odejme vlastní ženu, "potěšení jeho očí". Ezechiel však nesmí prolévat slzy, může jen tiše vzdorovat. Čím byla pro něho vlastní žena, tím je pro Jeruzalém chrám, místo útěchy, "potěšení očí". Také chrám bude zničen a nebude se na něj již moci upínat naděje obyvatel Jeruzaléma.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: "Synu člověka, náhlou ranou ti odejmu potěšení tvých očí; nesmíš však naříkat ani plakat, nesmíš prolévat slzy. Jen tiše vzdychej, neoddávej se smutku, oviň si hlavu turbanem, na nohou nos sandály, nezahaluj svůj vous, nejez chléb nářku!" Ráno jsem mluvil k lidu, večer pak mi zemřela žena a druhý den ráno jsem udělal, jak mi bylo rozkázáno. Tu mi řekli lidé: "Nechtěl bys nám oznámit, co tyto věci znamenají? Děláš je pro nás?" Řekl jsem jim: "Hospodin mě oslovil: `Mluv k Izraelovu domu: Tak praví Pán, Hospodin: Dám znesvětit svoji svatyni, pýchu vaší moci, potěšení vašich očí, touhu vašich duší. Mečem padnou vaši synové i vaše dcery, které jste zanechali. A budete dělat, co jsem dělal já: nezahalíte svůj vous, nebudete jíst chléb nářku. Budete mít turbany na hlavě, obuv na nohou; nebudete naříkat a plakat. Za své hříchy budete chřadnout, jeden nad druhým sténat. Ezechiel vám bude znamením: budete dělat všechno, co dělal on. Až se to stane, poznáte, že já jsem Pán, Hospodin!'"Text žalmu:
Dt 32,18-19.20.21

Odp.: Opustil jsi Boha, který tě zplodil.
Na Skálu, která tě zrodila, jsi zapomněl,
- opustil jsi Boha, který tě zplodil.
- Hospodin to viděl a zavrhl je,
- rozhněval se na své syny a dcery.
Odp.
Pravil: Skryji před nimi svou tvář,
- uvidím, co se s nimi stane,
- neboť je to zvrácené pokolení,
- synové, jimž nelze věřit.
Odp.
Popudili mě k žárlivosti kvůli tomu, kdo není Bůh,
- rozhněvali mě svými modlami.
- Nuže, já je popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ,
- kvůli pošetilému lidu je rozhněvám.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 19,16-22

Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, a budeš mít poklad v nebi.
Matouš opět zdůrazňuje lidské předpoklady plnější cesty následování: Člověk sám od sebe musí vědět, že mu ještě něco schází, a musí být naplněn zcela určitou touhou po dokonalosti - být zacílen k Bohu. Ne každý tyto předpoklady splňuje.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Nějaký (člověk) přistoupil (k Ježíšovi) a zeptal se: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?" On mu řekl: "Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání." Zeptal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe." Jinoch mu řekl: "To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?" Ježíš mu řekl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!" Když jinoch to slovo uslyšel, odešel zarmoucen, protože měl velký majetek.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015