Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 18. května 2024, 09:11


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 23. srpna, 2020
Svátek má:  Sandra

Liturgický svátek:  Sv. Růženy z Limy, panny [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 21. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 22,19-23
Žl 138,1-2a.2bc+3.6+8bc
Řím 11,33-36
Mt 16,13-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 23. srpna, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 21. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Růženy z Limy, panny [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Iz 22,19-23

Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu.
Slovo proroka sahá od přítomnosti daleko do budoucnosti. Ten, který nesl "klíč Davidova domu", kdo byl mocnější než král David, je Mesiáš - Ježíš. Říza, pás a klíč jsou odznaky předávané moci. Toto předání moci v době Izaiášově je předobrazem plného uplatnění mesiášské moci v Ježíšově životě.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce: "Vyženu tě z tvého místa, z tvého úřadu tě svrhnu. Pak povolám svého služebníka Eljakima, syna Chilkijáhova, obléknu mu tvou řízu, přepášu ho tvým pásem; tvou moc mu předám do ruky. Bude otcem obyvatelstvu Jeruzaléma a Judovu domu. Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu; když otevře, nikdo nezavře, když zavře, nikdo neotevře. Zarazím ho jako hřeb na pevné místo, pro svůj rod zaslouží čestné křeslo."Text žalmu:
Žl 138,1-2a.2bc+3.6+8bc

Odp.: Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem,
- žes vyslyšel slova mých úst.
- Budu ti hrát před anděly.
- vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
Odp.
Slavit budu tvé jméno
- pro tvou dobrotu a tvou věrnost.
- Když jsem volal, vyslyšels mě,
- v mé duši jsi rozhojnil sílu.
Odp.
Jistě, vznešený je Hospodin, a přece shlíží na pokorného,
- pyšného však zdaleka pozná.
- Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,
- dílo svých rukou neopouštěj!
Odp.Text 2.čtení:
Řím 11,33-36

Od něho, skrze něho a pro něho je všecko.
Tento hymnus na Boží moudrost se považuje za vrchol listu Římanům. Neomezená Boží moudrost je základem jeho spravedlnosti. Zároveň je důvodem, proč je pro člověka neprobádatelná. Lze však s Pavlem chválit a uctívat i to, co přichází od Boha a co člověk poznává jen zčásti.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť `kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet?' Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky! Amen.Text evangelia:
Mt 16,13-20

Ty jsi Petr; tobě dám klíče od nebeského království.
Na Petrovo vyznání navazuje poslání, které mu Ježíš svěřuje. Proto může být Petr nazván skálou, ač je slabý člověk. Mesiáš jistě nechce rozdávat vyznamenání svým učedníkům. Chce se však o svůj lid postarat a k tomu potřebuje lidi, kteří mu věří. Jejich víra roste, jak je zde řečeno, z Božího daru.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Odpověděli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků." Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" Ježíš mu na to řekl: "Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi." Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015