Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 03:00


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 25. října, 2020
Svátek má:  Beáta

Liturgický svátek:  Sv. Kryšpín
Liturgické období:  Mezidobí, 30. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 22,20-26
Žl 18,2-3a.3bc-4.47+51ab
1 Sol 1,5c-10
Mt 22,34-40

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 25. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 30. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Kryšpín
Text 1.čtení:
Ex 22,20-26

Kdybyste ublížili vdově a sirotku, vzplane můj hněv proti vám.
Pro život izraelské pospolitosti na cestě pouští, i později v zaslíbené zemi byla důležitá jak věrnost Hospodinu jako skutečnému Bohu,tak vzájemné vztahy mezi členy národa. Bez jejich dobrého uspořádání nemohl Izrael naplnit svůj úkol. Proto Boží slovo reguluje tyto vztahy až do podrobností. Požadavek úcty k důstojnosti každého člověka je zde společným jmenovatelem.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Toto praví Hospodin: "Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi. Neubližujte vdově a sirotku. Kdybys jim ublížil, že by si mně stěžovali, uslyším jejich stížnost, můj hněv vzplane, zahubím vás mečem, a vaše ženy budou vdovami a vaši synové sirotky. Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který bydlí vedle tebe, nechovej se k němu jako lichvář. Nežádej od něho úrok. Vezmeš-li si jako zástavu plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Je to pro něho jediná pokrývka, plášť pro jeho tělo. V čem by měl spát? Bude-li si mně stěžovat, uslyším ho, neboť jsem soucitný."Text žalmu:
Žl 18,2-3a.3bc-4.47+51ab

Odp.: Miluji tě, Hospodine, má sílo!
Miluji tě, Hospodine, má sílo,
- Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj!
Odp.
Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám,
- můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má!
- Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála,
- a od svých nepřátel budu vysvobozen.
Odp.
Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála,
- sláva buď Bohu, mému spasiteli!
- Veliká vítězství jsi popřál svému králi,
- dáváš přízeň svému pomazanému.
Odp.Text 2.čtení:
1 Sol 1,5c-10

Obrátili jste se od model, abyste sloužili Bohu a vyčkávali jeho Syna.
Pavel Soluňany nechválí za všechno, co dělají. Ale když je chce vést k lepšímu, používá zajímavé metody: připomíná jim dobré, upřímné a pravdivé počátky jejich víry, jejich prvotní obrácení. Na této cestě mají dále pokračovat.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi vámi kvůli vám. A vy jste napodobovali nás i Pána, přijali jste nauku v mnohém soužení, s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Achaji. Od vás se přece slovo Páně rozšířilo nejen po Makedonii a Achaji, ale i po všech místech se roznesla (zpráva o tom), že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už nemusíme nic říkat. Vždyť (tam lidé) sami o tom vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostalo a jak jste se od model obrátili k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a vyčkávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše; ten nás vysvobozuje od blížícího se (Božího) hněvu.Text evangelia:
Mt 22,34-40

Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe.
Pro zákoníky bylo nepřípustné nadřazovat jedno přikázání nad druhé, proto otázka o největším přikázáním je vlastně léčkou. Ježíš se ovšem do ní nechytne. Řekne tazateli slova o lásce k Bohu, která se každý věřící Žid, tedy i tazatel, denně modlí a dále, známá slova o lásce k bližnímu. Ukáže tak základ, bez něhož se vše ostatní hroutí, ale na němž mohou všechny další příkazy vyrůstat ve smysluplnou stavbu.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: "Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?" Odpověděl mu: "`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015