Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 21:24


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 27. září, 2023
Svátek má:  Jonáš

Liturgický svátek:  Památka sv. Vincence z Paula, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ezd 9,5-9
Tob 13,2.3-4a.4bcd.5.8
-
Lk 9,1-6

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 27. září, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Vincence z Paula, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Ezd 9,5-9

Bůh nás v našem otroctví neopustil.
Ezdráš svou modlitbou vyznává hříchy svého lidu. Hospodinův trest byl spravedlivý a zasloužený. Modlitbu je pronáší na pozadí vážného problému smíšených manželství, která byla považována za velké nebezpečí pro čistotu víry. Když Ezdráš zjistí, že i navrátilci z Babylóna se smísili s ženami cizinkami, roztrhne šaty, padne na kolena a začne se modlit. Dějiny spásy jsou neustálé střídání lidského hříchu a Božího milosrdenství.

Čtení z knihy Ezdrášovy.
Já, Ezdráš, jsem se probral při večerní oběti ze svého smutku a s roztrženými šaty a řízou jsem klesl na kolena a vztáhl ruce k Hospodinu, svému Bohu. Volal jsem: "Můj Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout svou tvář k tobě, můj Bože! Naše zvrácenosti nám přerostly přes hlavu a naše viny se dotýkají nebe. Ode dnů svých otců až dodnes jsme se velice provinili. Pro své zvrácenosti jsme byli spolu se svými králi a kněžími vydáni do moci králům (cizích) zemí, pod meč, do zajetí, k oloupení i veřejnému zahanbení, jak je tomu i dnes. Ale nyní je tomu malý okamžik, co se nám dostalo smilování od Hospodina, našeho Boha, který nám zanechal hrstku těch, kdo vyvázli, a dal nám zakotvit na svém svatém místě. Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily, dal nám v našem otroctví pookřát. Byli jsme otroky, ale náš Bůh nás v otroctví neopustil. Naklonil nám perské krále milosrdenstvím a dal nám pookřát. Mohli jsme obnovit dům svého Boha a vystavět, co bylo v troskách. Byl naší záštitou v Judsku a Jeruzalémě."Text žalmu:
Tob 13,2.3-4a.4bcd.5.8

Odp.: Požehnaný Bůh věčně živý.
Požehnaný Bůh věčně živý
- i jeho království,
- protože on trestá a smilovává se,
- svrhuje do podsvětí
- a vyvádí ze záhuby svou vznešeností!
- Nikdo nemůže uniknout jeho ruce.
Odp.
Oslavujte ho před národy, synové Izraele,
- neboť vás mezi ně rozptýlil
- a tam ukázal svoji vznešenost.
Odp.
Ctěte ho přede vším, co žije,
- protože on je náš Pán a on je náš otec,
- on je náš Bůh po všechny věky.
Odp.
Bude vás trestat pro vaše nepravosti,
- ale smiluje se nad vámi nade všemi
- a shromáždí vás ze všech národů,
- kdekoli jste byli rozptýleni.
Odp.
Všichni vyvolení, velebte Pána,
- všichni chvalte jeho vznešenost.
- Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 9,1-6

Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné.
Tímto posláním Dvanácti Lukáš dále rozvíjí svůj koncept misijního působení Ježíšových učedníků. Základem jejich poslání je v tuto chvíli hlásat Boží království a potvrzovat hlásání mocnými činy. Tato služba se má konat v postoji naprosté odkázanosti na Boha. Vyslaní ovšem nemají počítat jen s úspěchem své cesty.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš svolal svých Dvanáct (apoštolů), dal jim sílu a moc (vyhánět) všechny zlé duchy a léčit nemoci. Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné. A řekl jim: "Nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Když přijdete do některého domu, zůstávejte tam a odtamtud se vydávejte na cestu. A když vás někde nepřijmou, při odchodu z toho města si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim." Vydali se tedy na cesty a procházeli vesnice, všude hlásali radostnou zvěst a uzdravovali.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015