Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 02:05


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 10. února, 2023
Svátek má:  Mojmír

Liturgický svátek:  Památka Sv. Scholastiky, panny [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 5. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 3,1-8
Žl 32, 1-2.5.6.7
-
Mk 7,31-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 10. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 5. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka Sv. Scholastiky, panny [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 3,1-8

Budete jako Bůh poznávat dobro i zlo.
Had probouzí v člověku nedůvěru k pravému Bohu a vede ho k tomu, aby sám rozhodl, co je dobré a co zlé. Ďábel představuje Boha jako nepřítele lidské svobody a nepřítele poznání. Vede člověka, aby pochyboval o Bohu, který člověka miluje a chce jeho dobro, a přijal představu zlého, přísného, nepřejícího Boha. Člověk pak postaví do středu všeho sebe sama, ale v tom zjistí, že je nahý.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Had byl nejlstivější ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh udělal. Pravil ženě: "Řekl (skutečně) Bůh: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?" Žena odpověděla hadovi: "Smíme jíst z ovoce každého stromu v zahradě, jen z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady - pravil Bůh - nesmíte jíst a ani se ho nedotýkejte, abyste nezemřeli." Had nato ženě: "Ne, nezemřete. Naopak, Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou se vaše oči a budete jako Bůh poznávat dobro i zlo." Žena viděla, že (ovoce) stromu je chutné k jídlu, vábné na pohled, lákavé pro poznání moudrosti, a proto si z něho utrhla a jedla, a dala též svému muži; byl s ní a jedl. Tu se jim oběma otevřely oči a zpozorovali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listy a udělali si zástěry. Když slyšeli hlas Hospodina Boha, který se procházel v zahradě při denním vánku, skryl se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem mezi stromy v zahradě.Text žalmu:
Žl 32, 1-2.5.6.7

Odp.: Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost.
Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost,
- jehož hřích je přikryt.
- Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu,
- v jehož duši není klamu.
Odp.
Vyznal jsem se ti ze svého hříchu,
- svou nepravost jsem nezatajil.
- Řekl jsem: "Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti."
- A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.
Odp.
Proto se bude k tobě modlit každý zbožný
- v čas tísně.
- Až budou dorážet přívaly vod,
- k němu nedosáhnou.
Odp.
Tys mé útočiště, ušetříš mě úzkostí,
- zahrneš mě radostí ze záchrany.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 7,31-37

Hluchým dává sluch, i němým řeč.
Další zastávka na Ježíšově cestě pohanským územím je Dekapolis. Navenek zcela po způsobu obvyklých divotvůrců se dotýká hluchoněmého, avšak poselství zázraku je v něčem jiném: Ježíš je i pro pohany dárcem plného vztahu k Bohu i k lidem, ke kterému patří právě schopnost naslouchat a odpovědět - je dárcem nápravy porušené celistvosti stvoření.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: "Effatha!", to znamená: "Otevři se!" A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. (Ježíš) jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: "Dobře všechno udělal: i hluchým dává sluch, i němým řeč!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015