Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 00:09


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 6. srpna, 2020
Svátek má:  Oldřiška

Liturgický svátek:  Svátek Proměnění Páně [Svátek]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dan 7,9-10.13-14
Žl 97,1-2.5-6.9
2 Petr 1,16-19
Mt 17,1-9

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 6. srpna, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Svátek Proměnění Páně [Svátek]
Text 1.čtení:
Dan 7,9-10.13-14

Jeho roucho bylo bílé jako sníh.
V tomto slavném apokalyptickém vidění, které vykládá tradice židovská i křesťanská v mesiášském duchu a kterému vévodí postava Starce, to je věčného Boha, představuje nebeský dvůr novému světu a věřícím Syna člověka, hlavu, vzor, představitele nového lidstva. Je obklopen oblaky, typickým prvkem Božích zjevení, dostává věčnou a univerzální moc (v. 14), je uctíván všemi národy: Mesiáš nyní tajemně překonal lidskou přirozenost, do níž ho dřívější starozákonní výklady vždycky odkazovaly, a náleží do samotné sféry Boží. Když se tedy bude Ježíš nazývat Synem člověka, bude připomínat tuto svrchovanou důstojnost, která vyvrátí obvinění z rouhání, vznesené proti němu v židovském procesu (Mt 27,63-66).

Čtení z knihy proroka Daniela.
Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola - žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.Text žalmu:
Žl 97,1-2.5-6.9

Odp.: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.
Hospodin kraluje, ať zajásá země,
- ať se radují četné ostrovy!
- Mrak a temnota ho obklopují,
- spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
Odp.
Jako vosk se taví hory před Hospodinem,
- před vladařem celé země.
- Nebesa hlásají jeho spravedlnost
- a všechny národy vidí jeho slávu.
Odp.
Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí,
- svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.
Odp.Text 2.čtení:
2 Petr 1,16-19

Ten hlas přicházel z nebe a my jsme ho slyšeli.
Autor druhého Petrova listu, spisu velmi pozdního, pravděpodobně časově posledního v Novém zákoně, chce představit proměnění jako zjevení slova, vyššího, než byla slova proroků. Zatímco kráčíme v temnotě pozemské existence, podobá se slovo lampě, která řídí naše kroky. Dokonce předjímá záblesk věčného a neuhasitelného světla naší definitivní paschy. Při našem plném setkání s Bohem už nebude tma, ale "rozbřeskne se den a jitřenka nám vzejde v srdci" (v. 19).

Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Když jsme vás poučovali o tom, jak mocný je náš Pán Ježíš Kristus a že zase přijde, nedrželi jsme se v té věci nějakých chytrácky vymyšlených bájí. My jsme přece na vlastní oči viděli jeho velebnost. Neboť přijal od Boha Otce čest a slávu, když o něm vznešená Boží velebnost promluvila tato slova: `To je můj milovaný Syn, v něm já mám zalíbení.' Ten hlas přicházel z nebe a my jsme ho slyšeli, když jsme s ním byli na posvátné hoře. Ale máme něco spolehlivějšího, totiž proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.Text evangelia:
Mt 17,1-9

Ježíšova tvář zazářila jako slunce.
Ústřední místo této zprávy zaujímá prohlášení Boha, které prozrazuje Ježíšovu totožnost. Je "milovaným Synem" (v. 5). Všechny ostatní prvky vyprávění se myšlenkově sbíhají k tomuto vrcholu. V Petrově reakci na zjevení můžeme poznat obzvlášť důležitou symboliku pro pochopení přesného smyslu samotného zjevení. "Postavím tu tři stany, Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi" (v. 4). Symbol "stanu" má hluboký význam. V starozákonní teologii je jím míněna Boží přítomnost. Petr chce klást do jedné roviny Mojžíše jako Boží slovo (zákon), Eliáše (proroctví) a Ježíše (evangelium). Hlas božského zjevení opraví tento výklad a jenom Krista označí za dokonalý "stan čili přítomnost" Boha. Ježíš je milovaný Boží Syn, a tedy definitivní "stan", v němž se Bůh odhaluje a zpřítomňuje a ve kterém se setkáváme s Bohem.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle - ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle - z oblaku se ozval hlas: "To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!" Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte, nebojte se!" Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých."Doplňující text:
Proměnění Páně - Svátek
Slaví-li se tento svátek v neděli, čtou se všechna tři čtení; připadne-li na některý jiný den v týdnu, vybere se jedno z prvních dvou čtení a evangelium.Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015