Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:33


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 17. srpna, 2021
Svátek má:  Petra

Liturgický svátek:  Sv. Myron
Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sd 6,11-24a
Žl 85,9.11-12.13-14
-
Mt 19,23-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 17. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Myron
Text 1.čtení:
Sd 6,11-24a

Gedeone, ty vysvobodíš Izraele; já tě posílám.
Povolání Gedeona příkladně ukazuje, že Bůh si volí za své služebníky lidi zdánlivě nevhodné. Ale právě tyto ubohé nástroje dávají vyniknout Božímu konání. Gedeon a Midjanité, David a Goliáš, Judita a Holofernes, neplodné ženy patriarchů jako matky Izraele, zdráhající se proroci poslaní s Hospodinovým slovem, rybáři jako apoštolové celého světa, Panna Maria, svatí, atd. "Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti" (2 Kor 12,9).

Čtení z knihy Soudců.
Hospodinův anděl přišel a sedl si v Ofře pod terebint, který patřil Abiezrovci Joašovi. Jeho syn Gedeon vyklepával (holí) v lisu pšenici, aby ji schoval před Midjanity. Hospodinův anděl se mu zjevil a řekl mu: "Hospodin s tebou, statečný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane. Jestliže je Hospodin s námi, proč nás to všechno stihlo? Kde jsou všecky jeho zázraky, o nichž nám vyprávěli naši otcové, když říkali: `Nevyvedl nás Hospodin z Egypta?' Ale nyní nás Hospodin zavrhl a vydal do moci Midjanitů." Hospodin se k němu obrátil a řekl: "Jdi v této své síle! Ty vysvobodíš Izraele z moci Midjanitů. Já tě posílám!" On namítl: "Promiň, Pane, jak mám vysvobodit Izraele? Hle, můj rod je nejslabší v Manassesovi a já jsem nejnepatrnější v domě svého otce!" Hospodin mu řekl: "Budu s tebou a ty pobiješ Midjanity, jako by to byl jeden muž." (Gedeon) mu odpověděl: "Jestliže jsem nalezl milost v tvých očích, dej mi znamení, že jsi to ty, kdo se mnou mluvíš. Nevzdaluj se odtud, dokud se k tobě nevrátím. Přinesu ti dar a položím ho před tebe." Souhlasil: "Zůstanu až do tvého návratu." Gedeon odešel a připravil kůzle a nekvašené chleby z míry mouky. Maso dal do košíku, polévku nalil do hrnce a přinesl (to vše) k němu pod terebint a podal mu to. Anděl Boží mu poručil: "Vezmi maso a nekvašené chleby a polož na tuto skálu. Polévku vylej!" On tak učinil. Hospodinův anděl se dotkl masa a nekvašených chlebů koncem napřažené hole, kterou měl v ruce. Ze skály vyšlehl oheň a strávil maso i nekvašené chleby. Hospodinův anděl mu pak zmizel z očí. Tu Gedeon viděl, že to byl Hospodinův anděl, a zvolal: "Běda mi, Pane, Hospodine, vždyť jsem viděl Hospodinova anděla tváří v tvář!" Hospodin mu řekl: "Pokoj tobě! Neboj se, nezemřeš!" Gedeon tam vystavěl Hospodinu oltář a dal mu jméno: Hospodin je pokoj.Text žalmu:
Žl 85,9.11-12.13-14

Odp.: Hospodin mluví k svému lidu o pokoji.
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:
- jistě mluví o pokoji
- pro svůj lid a pro své svaté
- a pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem.
Odp.
Milosrdenství a věrnost se potkají,
- políbí se spravedlnost a pokoj.
- Věrnost vypučí ze země,
- spravedlnost shlédne z nebe.
Odp.
Hospodin též popřeje dobro
- a naše země vydá plody.
- Spravedlnost ho bude předcházet
- a spása mu půjde v patách.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 19,23-30

Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.
I zde jde o Boží království, přicházející již do našich pozemských vztahů. Spása je pro všechny, ale s bohatými (tj. s těmi, kteří lpí na tom, co jim patří) to má Bůh těžší - musí je na cestě následování nejprve učinit chudými. Radikální opuštění všeho nejen vše usnadní, ale také se bohatě vyplatí. Není se čeho bát!

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království." Když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: "U lidí je to nemožné, u Boha však je možné všechno." Nato mu řekl Petr: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015