Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 04:41


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 13. srpna, 2021
Svátek má:  Alena

Liturgický svátek:  Památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Joz 24,1-13
Žl 136,1-3.16-18.21-22+24
-
Mt 19,3-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 13. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Joz 24,1-13

Vzal jsem vašeho otce ze země za řekou Eufratem; vyvedl jsem vás z Egypta; přivedl jsem vás do této země.
Smlouva v Sichemu mezi Izraelem a Hospodinem je nejdůležitější událostí knihy Jozue. Jde o klíčovou událost v dějinách formace Božího lidu Izraele. Jozue staví před oči lidu celou jeho historii, od Abraháma až po vstup do zaslíbené země. Toto připomenutí si dějin spásy se stává silou pro přítomnost a jistou nadějí pro budoucnost. Má zásadní význam uvědomovat si Boží působení v dějinách spásy i v mém vlastním životě.

Čtení z knihy Jozue.
Jozue shromáždil všechny kmeny Izraele do Sichemu a svolal přední muže Izraele, jeho náčelníky, soudce a písaře. Když předstoupili před Boha, řekl Jozue všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Vaši předkové jako Terach, otec Abrahámův a Náchorův, přebývali kdysi za řekou (Eufratem) a sloužili jiným bohům. Vzal jsem Abraháma, vašeho otce, (ze země) za řekou (Eufratem) a vodil jsem ho po celé zemi kananejské, rozmnožil jsem jeho potomstvo a dal jsem mu Izáka. Izákovi jsem dal Jakuba a Ezaua, a Ezauovi do vlastnictví jsem dal hory Seir, zatímco Jakub a jeho synové sestoupili do Egypta. Potom jsem poslal Mojžíše a Áróna a potrestal jsem Egypťany divy, které jsem u nich způsobil, a pak jsem vás vyvedl. Vaše otce jsem vyvedl z Egypta a přišli jste k moři. Egypťané však pronásledovali vaše otce s vozy a jezdci k Rákosovému moři. Křičeli k Hospodinu, a on položil temnotu mezi vás a Egypťany; dal je zaplavit mořem, a to je přikrylo. Na vlastní oči jste viděli, co jsem Egypťanům způsobil! Pak jste přebývali dlouhý čas na poušti. Potom jsem vás přivedl do země Amoritů, kteří sídlili za Jordánem a bojovali proti vám. Vydal jsem je do vašich rukou, obsadili jste jejich zemi, neboť jsem je před vámi vyhubil. Tu povstal moabský král Balak, syn Sipporův, a bojoval proti Izraeli. Dal zavolat Bileama, syna Beorova, aby vám zlořečil. Ale já jsem Bileama slyšet nechtěl, musel vám žehnat, a tak jsem vás z jeho rukou vysvobodil. Když jste přešli Jordán, přišli jste k Jerichu. Obyvatelé Jericha bojovali proti vám, i Amorité, Perizité, Kananejci, Chetité, Girgašité, Chivvité a Jebuzité. Ale já jsem je vydal do vašich rukou. Poslal jsem vosy, a ty před vámi zahnaly tyto národy i dva krále amoritské. Nebyl to tvůj meč, nebyl to tvůj luk! Dal jsem vám zemi, na níž jste se nelopotili, města, která jste nevystavěli, a přece v nich bydlíte a jíte z vinic a oliv, které jste nevysadili."Text žalmu:
Žl 136,1-3.16-18.21-22+24

Odp.: Jeho milosrdenství trvá navěky.
Nebo: (Aleluja.)
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
Odp.
Oslavujte Boha bohů.
Odp.
Oslavujte Pána pánů.
Odp.
(Aleluja.)
On vedl svůj národ na poušti.
Odp.
On potřel veliké krále.
Odp.
On zabil mocné krále.
Odp.
(Aleluja.)
Dal jejich zem do majetku,
Odp.
do majetku Izraeli, svému služebníku.
Odp.
Vysvobodil nás od našich protivníků
Odp.
(Aleluja.)Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 19,3-12

Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo.
V přicházejícím nebeském království již nestačí chránit slabšího před tvrdostí srdce. Je třeba se vrátit na začátek, k původnímu Božímu plánu lásky, kde Bůh je garantem uzdravení zraněného vztahu (zdánlivou výjimku smilstva lze chápat jako incest). Důvodem k neženění pak ovšem nemůže být strach z této náročné věrnosti, ale radikální rozhodnutí se pro zvláštní způsob služby nebeskému království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přistoupili farizeové s úmyslem přivést ho do úzkých a zeptali se ho: "Může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoli důvodu?" On jim odpověděl: "Nečetli jste (v Písmu), že Stvořitel na začátku učinil (lidi) jako muže a ženu a prohlásil: `Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk?' Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" Řekli mu na to: "Proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a rozvést se s ní?" Odpověděl jim: "Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo. Říkám vám: Kdo se rozvede se svou ženou z jiného důvodu než pro smilstvo a ožení se s jinou, dopouští se cizoložství." Učedníci mu řekli: "Když je to mezi mužem a ženou takové, je lepší se neženit." Odpověděl jim: "Všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to dáno. Jsou totiž lidé k manželství neschopní už od narození a jsou k manželství neschopní, které takovými udělali lidé, a jsou konečně takoví, kteří se manželství sami zřekli pro nebeské království. Kdo může pochopit, ať pochopí!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015