Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 05:40


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 8. října, 2021
Svátek má:  Věra

Liturgický svátek:  Sv. Simeon
Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jl 1,13-15; 2,1-2
Žl 9,2-3.6+16.8-9
-
Lk 11,15-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 8. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Simeon
Text 1.čtení:
Jl 1,13-15; 2,1-2

Den Hospodinův, den temnoty a mlhy.
Invaze kobylek, které zničily zemi, způsobila národní tragédii. Lidu chybí obživa, kněží nemohou přijímat desátky a přinášet oběti. Prorok proto vyzývá k modlitbě a pravému pokání, které se projeví i vnějšími gesty. Celá pohroma je předzvěstí blížícího se "Hospodinova dne", na nějž je třeba být neustále připraven obrácením se, bdělostí a modlitbou. Ve stejném duchu jako prorok hovoří často i Ježíš Kristus.

Čtení z knihy proroka Joela.
Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci mého Boha, z domu vašeho Boha totiž zmizel obětní dar i úlitba. Nařiďte půst, svolejte shromáždění, přiveďte starce, všechny obyvatele země do domu Hospodina, vašeho Boha, a volejte k Hospodinu: "Běda tomuto dni! Blízko je totiž Hospodinův den, přichází jako zkáza od Všemocného." Na Siónu zatrubte na polnici, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť Hospodinův den přichází, už je blízko! Je to den temnoty a mlhy, den mraků a bouře. Jako se úsvit rozprostírá na horách, (tak přichází) lid mnohý a mocný, jakého nebylo od věků a ani podobného po něm nebude po léta všech věků.Text žalmu:
Žl 9,2-3.6+16.8-9

Odp.: Podle práva bude Hospodin soudit svět.
Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce,
- chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích.
- V tobě se chci radovat a jásat,
- opěvovat jméno tvé, Svrchovaný.
Odp.
Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel,
- navždy jsi vyhladil jejich jméno.
- Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali,
- noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili.
Odp.
Hospodin však trůní věčně,
- stolec svůj postavil k soudu.
- Podle práva bude svět soudit,
- podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 11,15-26

Jestliže vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království.
A to i přesto, že z pozice nenásledujících ("zástupů", vynechaný v. 14c) bylo možné Ježíšovu činnost vykládat zcela převráceně. V tomto zápase mezi Bohem a satanem již nelze zůstat neutrální (v. 23, ale srov. 9,50). Ne prázdný dům, ale následování Krista je cestou k překonání rozpolcenosti Ježíšových odpůrců.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka, někteří ze zástupu řekli: "Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!" Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: "Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí (pomocí) je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje! Když nečistý duch vyjde z člověka, potuluje se po pustinách a hledá odpočinutí. Když nenajde, řekne si: `Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' Přijde a nalezne ho vyčištěný a vyzdobený. Tu jde, přibere si sedm jiných duchů, horších, než je sám, a vejdou a usadí se tam. Konce toho člověka jsou horší než začátky."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015