Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 15. června 2024, 00:31


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2019
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 2. října, 2019
Svátek má:  Olivie

Liturgický svátek:  Památka sv. andělů strážných [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Neh 2,1-8
Žl 137,1-2.3.4-5.6
-
Lk 9,57-62

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 2. října, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. andělů strážných [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Neh 2,1-8

Jestliže to král uzná za vhodné, propusť mě do města mých otců, abych ho znovu vystavěl.
Boží slovo nám ukazuje dvě postavy poexilní obnovy Izraele. Kněz Ezdráš má na starosti náboženskou obnovu, zatímco laik Nehemiáš bude budovat a obnovovat Jeruzalém. Nehemiáš zaujímá významné postavení u perského dvora a podobá se tak jiným biblickým postavám: Josefovi v Egyptě, Danielovi v Babylóně, Mardocheovi a Ester u perského dvora. Nehemiáš je vzorem odvážného a silného věřícího člověka, který neskončí u nářků nad těžkou situací, ale s důvěrou v Boha se účinně zasazuje o dobro Boží věci.

Čtení z knihy Nehemiášovy.
V měsíci nisanu ve dvacátém roce vlády Artaxerxovy, když jsem byl pověřen službou u vína, vzal jsem víno a podal ho králi. Nikdy jsem před ním nebýval ztrápený. Tu mi král řekl: "Proč vypadáš tak ztrápeně? Vždyť nejsi nemocný! Bezpochyby se něčím trápíš." Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi: "Ať žije král navěky! Jak bych neměl vypadat ztrápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm?" Král se zeptal: "Co si tedy přeješ?" Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi: "Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propusť mě do Judska, do města, kde jsou hroby mých otců, abych ho znovu vystavěl." Král, vedle něhož seděla královna, se mě otázal: "Jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš?" Jakmile jsem udal určitý čas, králi se zalíbilo mě propustit. Řekl jsem tedy králi: "Jestliže to král uzná za vhodné, ať jsou mi dány doporučující listy pro místodržitele provincií za Eufratem, aby mi poskytli doprovod, dokud nepřijdu do Judska, a také list pro správce královských lesů Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k branám tvrze při chrámu, na městské hradby i na dům, kde budu bydlet." Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou.Text žalmu:
Žl 137,1-2.3.4-5.6

Odp.: Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
U babylónských řek, tam jsme sedali a plakali,
- když jsme vzpomínali na Sión.
- Na vrby toho kraje
- jsme zavěsili své citery.
Odp.
Neboť tam od nás žádali písně, kdo nás odvlekli,
- kdo nás sužovali, od nás žádali, abychom se radovali:
- "Zpívejte nám ze siónských písní!"
Odp.
Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň
- v cizí zemi?
- Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme,
- ať mi zchromne pravice!
Odp.
Ať se mi jazyk přilepí k patru,
- když na tebe nevzpomenu,
- když nedám přednost Jeruzalému
- před každou svou radostí.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 9,57-62

Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.
Skupina učedníků za Ježíšem ztělesňuje církev jdoucí za svým vůdcem Ježíšem na své misijní cestě dějinami. V dialogu se zájemci o následování jsou uvedeny zásady cesty: připravenost být stále na odchodu a nikde nebýt doma, neulpět na ničem, co by zdržovalo hlásání Božího království a váhavě se neobracet zpět ke starému životu.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš a jeho učedníci šli (do Jeruzaléma), cestou mu někdo řekl: "Půjdu za tebou všude, kam půjdeš." Ježíš mu však odpověděl: "Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil." Jiného zase vybídl: "Pojď za mnou!" On však řekl: "Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce." Odpověděl mu: "Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!" A ještě jiný řekl: "Půjdu za tebou, Pane, jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou." Ježíš mu však odpověděl: "Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015