Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 06:07


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 14. října, 2021
Svátek má:  Agáta

Liturgický svátek:  Památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 3,21-30a
Žl 130,1-2.3-4.5-6a
-
Lk 11,47-54

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 14. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Řím 3,21-30a

Člověk je ospravedlňován skrze víru, bez skutků předepsaných Zákonem.
Nikdo se před Bohem nemůže vychloubat, ani na základě svých skutků. Jediný zákon, který před Bohem platí, je víra. Všichni lidé jsou totiž před Bohem hříšníky a potřebují milost, která se nedostává na základě zásluh, ale pro přijetí zvěsti o Ježíši Kristu. Kristova krev vylitá na kříži je nástrojem usmíření. Kristova krev - symbol života - je definitivním usmířením pro židy i pohany.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu. Svědčí o tom už Zákon a Proroci. Je to ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista, a to všem, kdo věří. Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou (spásnou) spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru. Bůh totiž ve své shovívavosti promíjel hříchy, které byly páchány v dřívější době, aby nyní projevil svou (spásnou) spravedlnost a ukázal, že sám je spravedlivý a že ospravedlňuje toho, kdo má víru v Ježíše. Kde je tedy (nějaké právo k) vychloubání? Je vyloučeno. Kterým zákonem? Snad (zákonem) skutků? Ne, ale zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že člověk je ospravedlňován skrze víru, beze skutků předepsaných Zákonem (Mojžíšovým). Nebo je Bůh jenom pro židy? Není také pro pohany? Jistě i pro pohany. Vždyť je (přece) jenom jeden Bůh.Text žalmu:
Žl 130,1-2.3-4.5-6a

Odp.: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.
Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
- Pane, vyslyš můj hlas!
- Tvůj sluch ať je nakloněn
- k mé snažné prosbě!
Odp.
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,
- Pane, kdo obstojí?
- Ale u tebe je odpuštění,
- abychom ti mohli v úctě sloužit.
Odp.
Doufám v Hospodina,
- duše má doufá v jeho slovo,
- má duše čeká na Pána.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 11,47-54

Na tomto pokolení bude pomstěna krev všech proroků, od krve Ábelovy až po krev Zachariáše.
Tato slova jsou součástí pátého "běda" (viz včerejší evangelium), které patří těm (v židovství a pro Lukáše i v církvi, viz 12,1b), kdo kultovní úctou k mučedníkům zastírají svoji uzavřenost vůči jakýmkoli prorockým slovům směřujícím do jejich vlastního života. Šesté pak patří těm, kterým nejen jejich způsob výkladu Písma zabraňuje vstoupit do přicházejícího Božího království, ale zároveň v tom brání i druhým.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán řekl (znalcům Zákona): "Běda vám! Stavíte náhrobky prorokům, a vaši předkové je zabíjeli. Tím tedy sami dosvědčujete a schvalujete činy svých předků, neboť oni je zabíjeli, a vy jim stavíte (náhrobky). Proto také Boží moudrost řekla: Pošlu k nim proroky a apoštoly. Z nich některé budou zabíjet a pronásledovat, takže na tomto pokolení bude pomstěna krev všech proroků, prolévaná od založení světa, od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který byl zabit mezi oltářem a svatyní. Ano, říkám vám: Toto pokolení stihne (pomsta). Běda vám, znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste (k němu) nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili." Když odtamtud odcházel, učitelé Zákona a farizeové začali na něho zle dorážet a zahrnovat ho spoustou otázek. Přitom na něj číhali, aby ho mohli chytit za slovo.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015