Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 22:05


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 14. května, 2024
Svátek má:  Bonifác

Liturgický svátek:  Svátek sv. Matěje, apoštola [Svátek]
Liturgické období:  7.týden velikonoční
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 1,15-17.20-26
Žl 113,1-2.3-4.5-6.7-8
-
Jan 15,9-17

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 14. května, 2024

Liturgické období:  7.týden velikonoční
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Svátek sv. Matěje, apoštola [Svátek]
Text 1.čtení:
Sk 1,15-17.20-26

Los padl na Matěje.
Byl proto přibrán k jedenácti apoštolům. První křesťanská obec musí čelit Jidášovu dramatu a musí zařídit, aby se nezmenšil symbolický počet Dvanácti, neboť mají představovat nepřetržitou souvislost církve s Božím Izraelem. Úryvek zřetelně vymezuje, co je prvořadým úkolem apoštola: "... aby se jeden stal spolu s námi svědkem zmrtvýchvstání" (v. 22). Pastýři církve musí hlásat především velikonoční událost, počátek našeho vykoupení, pramen spásy, naděje a světla.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Petr se postavil před bratry - bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí - a řekl: "Bratři, muselo se splnit to, co v Písmu předpověděl Ducha svatý skrze Davida o Jidášovi, který se stal vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž k nám a měl účast na této naší službě. Stojí totiž v knize Žalmů: `Ať jeho dům zpustne, nikdo ať v něm nebydlí' a `jeho úřad ať dostane jiný'. Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání." Vybrali tedy dva: Josefa, kterému se říkalo Barsabáš - příjmení měl Justus - a Matěje. A takto se modlili: "Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby přejal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby odešel na místo, kam patřil." Losovali tedy, a los padl na Matěje. Byl proto přibrán k jedenácti apoštolům.Text žalmu:
Žl 113,1-2.3-4.5-6.7-8

Odp.: Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. Nebo: Aleluja.
Chvalte, Hospodinovi služebníci,
- chvalte jméno Hospodinovo!
- Buď velebeno Hospodinovo jméno
- nyní i navěky!
Odp.
Od východu slunce až na jeho západ
- buď chváleno Hospodinovo jméno!
- Povznesen je Hospodin nade všechny národy,
- nad nebesa jeho sláva.
Odp.
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,
- který trůní na výsosti
- a shlíží dolů na nebe i na zem?
Odp.
Slabého zdvihá z prachu,
- ze smetiště povyšuje chudého,
- aby ho posadil vedle knížat,
- vedle knížat svého lidu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 15,9-17

Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás.
Úryvek je vzat z řeči Pána Ježíše při poslední večeři. Obsahuje základní myšlenky oné dlouhé závěti: lásku Otce k svému Synovi, lásku Syna ke svým učedníkům, vzájemnou lásku učedníků, lásku, která se úplně obětuje, lásku k Božímu vyvolení, lásku jako odpověď člověka, lásku, která se vtěluje do zachovávání přikázání a do "zůstávání", tj. do vzájemné důvěrnosti mezi Kristem a učedníky. Starozákonní rovnici "miluj svého bližního jako sebe" nahrazuje Jan paradoxní rovnicí "jako jsem já miloval vás". Nekonečnou láskou, láskou, která nezná hranice nebo výjimky.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!"Doplňující text:
Sv. Matěje, apoštola - SvátekLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015