Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 09:44


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 27. září, 2020
Svátek má:  Jonáš

Liturgický svátek:  Památka sv. Vincence z Paula, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 26. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ez 18,25-28
Žl 25,4-5.6-7.8-9
Flp 2,1-11
Mt 21,28-32

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 27. září, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 26. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Vincence z Paula, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Ez 18,25-28

Jestliže se zločinec odvrátí od svých zlých skutků, sám sebe zachrání.
Možnost obrácení a skutečnost odpuštění nejsou tématy, která se objeví až v Novém zákoně. Starý zákon obrácení vyžaduje a odpuštění slibuje na mnoha místech. Není divu - jde přeci stále o jednoho a téhož Boha a o jednu a tutéž jeho lásku k člověku.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Toto praví Hospodin: "Říkáte: `Pán nejedná správně!' Slyšte tedy, izraelský dome! Je to mé jednání, které není správné, nebo spíše vaše? Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil. Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť proto, že se bál a odvrátil se od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře."Text žalmu:
Žl 25,4-5.6-7.8-9

Odp.: Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.
Ukaž mi své cesty, Hospodine,
- a pouč mě o svých stezkách.
- Veď mě ve své pravdě a uč mě,
- neboť ty jsi Bůh, můj spasitel,
- nepřestávám v tebe důvěřovat.
Odp.
Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,
- na své milosrdenství, které trvá věčně.
- Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění,
- pamatuj na mě ve svém milosrdenství
- pro svou dobrotivost, Hospodine!
Odp.
Hospodin je dobrý a dokonalý,
- proto ukazuje hříšníkům cestu.
- Pokorné vede k správnému jednání,
- pokorné učí své cestě.
Odp.Text 2.čtení:
Flp 2,1-11

Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.
V první části tohoto čtení Pavel Filipany povzbuzuje a napomíná ke správným vzájemným vztahům, které mají mít jako křesťané. Hymnus v druhé části čtení oslavuje Ježíšovu pokoru a vydanost. Ukazuje tak na kořeny, z nichž mají požadované křesťanské postoje vyrůstat.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Bratři! Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude (všechny) pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo (touhy) po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.Text evangelia:
Mt 21,28-32

Litoval toho a šel. Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království.
Všechny předběžné úsudky člověka před Boží moudrostí a láskou blednou. Ale Ježíšovi současníci měli mnohdy až příliš jasno v otázce, kdo před Bohem obstojí. Tím více je šokovalo Ježíšovo prohlášení o přednostní cestě hříšníků do Božího království. Tato přednost nemá důvod v hříchu samotném, ale vzniká tehdy, když hříšník Bohu uvěří, zatímco zdánlivě spravedlivý věří dále především sobě a svým představám.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: "Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: `Synu, jdi dnes pracovat na vinici.' On odpověděl: `Mně se nechce', ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: `Ano, pane,' ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?" Odpověděli mu: "Ten první." Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015