Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 17. června 2024, 21:15


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 31. ledna, 2024
Svátek má:  Marika

Liturgický svátek:  Památka sv. Jana Boska, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Sam 24,2.9-17
Žl 32,1-2.5.6.7
-
Mk 6,1-6

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 31. ledna, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Jana Boska, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
2 Sam 24,2.9-17

Já jsem zhřešil, když jsem dal lid sečíst; ale tito, ovce, co udělali?
David lituje toho, že sčítáním lidu zkoumal vojenskou zdatnost svých poddaných, a je ochoten za své jednání přijmout trest od Hospodina. Ne všude v Bibli je však sčítání lidu považované za něco špatného. Například čtvrtá kniha Mojžíšova se nazývá Numeri, tedy "čísla", a to právě díky mnoha výčtům izraelského lidu. Vzpomeňme také na dějinnou souvislost Kristova narození podle Lukášova evangelia: "Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu" (Lk 2,1).

Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Král David řekl Joabovi a velitelům vojska, kteří byli s ním: "Projděte všechny izraelské kmeny od Danu až po Beršebu a spočítejte lid, abych znal jeho počet." Joab odevzdal králi výsledek sčítání lidu a bylo ho: z Izraele osm set tisíc mužů, schopných vládnout mečem; z Judy pět set tisíc. Ale potom David pocítil v srdci výčitky, že dal lid sečíst, a řekl Hospodinovi: "Těžce jsem zhřešil tím, co jsem udělal. Proto, Hospodine, odpusť nepravost svému služebníku. Jednal jsem velmi pošetile." Když David ráno vstal, dostal jeho věštec Gad Hospodinovo slovo: "Jdi a řekni Davidovi: Tak praví Hospodin: Tři věci ti předkládám: vyvol si jednu z nich a já ti to udělám." Gad šel k Davidovi oznámit mu to a řekl: "Mají ti na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš po tři měsíce utíkat před svým nepřítelem, který tě bude pronásledovat? Nebo má být ve tvé zemi po tři dny mor? Proto si rozmysli a uvaž, co mám odpovědět tomu, kdo mě poslal." David řekl Gadovi: "Jsem ve velké tísni; padněme raději do rukou Hospodina, neboť jeho milosrdenství je veliké, do rukou člověka upadnout nechci." Hospodin tedy seslal na Izrael mor, od toho jitra až do stanovené doby, a pomřelo z lidu od Danu až po Beršebu sedmdesát tisíc lidí. Hospodin poslal anděla do Jeruzaléma, aby jej hubil. Ale Hospodin litoval neštěstí a řekl andělovi, který hubil lid: "Dost. Stáhni svou ruku zpět!" - Hospodinův anděl byl u humna Jebuzity Arauna. Když David viděl anděla bít do lidu, řekl Hospodinovi: "Já jsem zhřešil, já jsem se dopustil nepravosti! Ale tito, ovce, co udělali? Prosím, ať je tvá ruka proti mně a proti domu mého otce!"Text žalmu:
Žl 32,1-2.5.6.7

Odp.: Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem.
Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost,
- jehož hřích je přikryt.
- Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu,
- v jehož duši není klamu.
Odp.
Vyznal jsem se ti ze svého hříchu,
- svou nepravost jsem nezatajil.
- Řekl jsem: "Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti."
- A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.
Odp.
Proto se bude k tobě modlit každý zbožný
- v čas tísně.
- Až budou dorážet přívaly vod,
- k němu nedosáhnou.
Odp.
Tys mé útočiště, ušetříš mě úzkostí,
- zahrneš mě radostí ze záchrany.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 6,1-6

Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti.
Marek na závěr hlubšího výkladu tajemství Božího království (Mk 4 a 5) ukazuje Ježíše, divícího se nevěře svých nejbližších. Nevěře lidí, kteří nejsou ochotni přijmout Boha, jenž jim chce sloužit zcela všedním, lidským způsobem, který je jedním z nich. A Ježíšova reakce? Ježíšův údiv ale neznamená zatracení.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho (lidí) ho poslouchalo a říkali celí užaslí: "Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josetův, Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?" A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: "Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině." A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných lidí vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015