Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 05:34


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2019
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 2. září, 2019
Svátek má:  Adéla

Liturgický svátek:  Sv. Justus
Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Sol 4,13-18
Žl 96,1+3.4-5.11-12.13
-
Lk 4,16-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 2. září, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Justus
Text 1.čtení:
1 Sol 4,13-18

S Ježíšem přivede Bůh k životu i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.
Ježíš Kristus zmrtvýchvstalý je radostí a nadějí všech - živých i zemřelých. V něm všichni vstanou k věčnému životu. V centru Pavlova kázání byla také zvěst o parusii - druhém Kristově příchodu. Soluňané se mylně domnívali, že se spása bude týkat pouze těch, kteří se toho dožijí. Pavel vysvětluje, že všichni - živí i ti, kdo už zesnuli - budeme patřit Pánu. Jsou to slova útěchy pro Soluňany i pro nás.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, (věříme) také, že s Ježíšem přivede Bůh (k životu) i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. Říkáme vám to přece, jak nás Pán o tom poučil: My živí, kteří se dožijeme příchodu Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už mrtví. Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Bůh sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané, potom my, kteří zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu. A pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se proto navzájem těmito slovy.Text žalmu:
Žl 96,1+3.4-5.11-12.13

Odp.: Hospodin přichází řídit zemi.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
- zpívejte Hospodinu, všechny země!
- Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
- mezi všemi národy o jeho divech.
Odp.
Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály,
- je třeba se ho bát více nežli všech bohů.
- Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly,
- Hospodin však stvořil nebe.
Odp.
Radujte se, nebesa, zajásej, země,
- zahuč, moře a vše, co je naplňuje;
- zaplesej, pole a vše, co je na něm.
- Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.
Odp.
Před Hospodinem, že přichází,
- že přichází řídit zemi.
- Bude řídit svět spravedlivě,
- národy bude spravovat věrně.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 4,16-30

Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Žádný prorok není vítaný ve svém domově.
Událost v Nazaretě je pro Lukáše jakýmsi shrnutím celého Ježíšova poslání a celé jeho cesty. V něm se dnes (tj. teď a tady, při naslouchání jeho slovům) naplnilo Písmo (konkrétně zaslíbení z Iz 61,1-2). Je zde již zachycena zkušenost přechodu evangelia k pohanům (vv. 24-27). Závěr úryvku předznačuje Ježíšovu cestu kříže.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: `Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.' Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: "Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: "Není to syn Josefův?" Řekl jim: "Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau." Dále řekl: "Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie." Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015