Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 20:51


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2019
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 6. srpna, 2019
Svátek má:  Oldřiška

Liturgický svátek:  Svátek Proměnění Páně [Svátek]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dan 7,9-10.13-14
Žl 97,1-2.5-6.9
2 Petr 1,16-19
Lk 9,28b-36

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 6. srpna, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Svátek Proměnění Páně [Svátek]
Text 1.čtení:
Dan 7,9-10.13-14

Jeho roucho bylo bílé jako sníh.
V tomto slavném apokalyptickém vidění, které vykládá tradice židovská i křesťanská v mesiášském duchu a kterému vévodí postava Starce, to je věčného Boha, představuje nebeský dvůr novému světu a věřícím Syna člověka, hlavu, vzor, představitele nového lidstva. Je obklopen oblaky, typickým prvkem Božích zjevení, dostává věčnou a univerzální moc (v. 14), je uctíván všemi národy: Mesiáš nyní tajemně překonal lidskou přirozenost, do níž ho dřívější starozákonní výklady vždycky odkazovaly, a náleží do samotné sféry Boží. Když se tedy bude Ježíš nazývat Synem člověka, bude připomínat tuto svrchovanou důstojnost, která vyvrátí obvinění z rouhání, vznesené proti němu v židovském procesu (Mt 27,63-66).

Čtení z knihy proroka Daniela.
Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola - žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.Text žalmu:
Žl 97,1-2.5-6.9

Odp.: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.
Hospodin kraluje, ať zajásá země,
- ať se radují četné ostrovy!
- Mrak a temnota ho obklopují,
- spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
Odp.
Jako vosk se taví hory před Hospodinem,
- před vladařem celé země.
- Nebesa hlásají jeho spravedlnost
- a všechny národy vidí jeho slávu.
Odp.
Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí,
- svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.
Odp.Text 2.čtení:
2 Petr 1,16-19

Ten hlas přicházel z nebe a my jsme ho slyšeli.
Autor druhého Petrova listu, spisu velmi pozdního, pravděpodobně časově posledního v Novém zákoně, chce představit proměnění jako zjevení slova, vyššího, než byla slova proroků. Zatímco kráčíme v temnotě pozemské existence, podobá se slovo lampě, která řídí naše kroky. Dokonce předjímá záblesk věčného a neuhasitelného světla naší definitivní paschy. Při našem plném setkání s Bohem už nebude tma, ale "rozbřeskne se den a jitřenka nám vzejde v srdci" (v. 19).

Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Když jsme vás poučovali o tom, jak mocný je náš Pán Ježíš Kristus a že zase přijde, nedrželi jsme se v té věci nějakých chytrácky vymyšlených bájí. My jsme přece na vlastní oči viděli jeho velebnost. Neboť přijal od Boha Otce čest a slávu, když o něm vznešená Boží velebnost promluvila tato slova: `To je můj milovaný Syn, v něm já mám zalíbení.' Ten hlas přicházel z nebe a my jsme ho slyšeli, když jsme s ním byli na posvátné hoře. Ale máme něco spolehlivějšího, totiž proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.Text evangelia:
Lk 9,28b-36

Mojžíš a Eliáš mluvili o jeho smrti.
Lukáš uvádí ve své zprávě o proměnění velmi osobní podrobnosti a odstíny na rozdíl od ostatních synoptiků. Ježíše představuje tak, jak mu to bylo milé, totiž v modlitbě. Zkušenost, kterou Kristus prožívá, je hluboce spjata s jeho vnitřním rozhovorem s Otcem. Lukáš opomíjí jednotlivosti o šatech proměněného Ježíše a místo toho určuje předmět rozmluvy s Mojžíšem a Eliášem: "Mluvili o jeho smrti" (doslova: "o jeho odchodu"). Tento údaj je narážkou na velikonoční tajemství. Ježíš je nový Mojžíš, protože se těší zvláštnímu vztahu s Bohem, přináší nový zákon, dává počátek novému lidu a zahajuje nový exodus. Lukáš se dále zmiňuje v tomto rozhovoru mezi Ježíšem a zákonem (Mojžíš) a proroctvím (Eliáš) také o Jeruzalému, těžišti celého evangelia. Ve svatém městě se nenaplňuje pouze spásonosné a slavné určení Krista, ale také církve prostřednictvím vylití Ducha a začátku univerzálního poslání.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: "Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: "To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!" Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli.Doplňující text:
Proměnění Páně - Svátek
Slaví-li se tento svátek v neděli, čtou se všechna tři čtení; připadne-li na některý jiný den v týdnu, vybere se jedno z prvních dvou čtení a evangelium.Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015