Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 22:27


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 14. listopadu, 2022
Svátek má:  Sáva

Liturgický svátek:  Sv. Mikuláš Tavelič
Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zj 1,1-4; 2,1-5a
Žl 1,1-2.3.4+6
-
Lk 18,35-43

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 14. listopadu, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Mikuláš Tavelič
Text 1.čtení:
Zj 1,1-4; 2,1-5a

Upamatuj se, z jaké výše jsi spadl, a obrať se.
Následující úryvek obsahuje úvod k celé knize Zjevení i úvod k listům sedmi církevním obcím v Malé Asii. Zjevení má tři zdroje: pochází od Boha, je to zjevení Ježíše Krista a jeho veřejným tlumočníkem je služebník Jan. Již Dionýsovi Alexandrijskému ve 3. století bylo patrné, že styl tohoto Jana "presbytera" se liší od slohu Jana evangelisty. Autor Zjevení musel být přesto osobou, požívající v církvi značnou autoritu, jestliže se odvážil tlumočit také nedostatky andělů jednotlivých církevních obcí - tedy jejich správců (biskupů).

Začátek knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Zjevení Ježíše Krista, jež mu Bůh udělil, aby svým služebníkům ukázal, co se musí vbrzku stát; on to prostřednictvím svého anděla naznačil svému služebníku Janovi. A ten slavnostně prohlašuje, že všecko to, co viděl, řekl Bůh a dosvědčil Ježíš Kristus. Blaze předčitateli i posluchačům (tohoto) proroctví, kteří zachovávají, co je v něm psáno, protože ta doba je už blízko. Jan sedmi církevním obcím v Asii: milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přijde, a od sedmi duchů před jeho trůnem. (Slyšel jsem Pána, jak mi říká:) "Andělovi církevní obce v Efesu napiš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici a který kráčí uprostřed sedmi zlatých svícnů: Znám tvoje skutky, tvou lopotu i tvou trpělivost. (Vím,) že nemůžeš snést ty špatné (lidi); podrobil jsi zkoušce ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou to lháři. Máš trpělivost a vydržel jsi (mnoho) pro mé jméno a neochabl jsi. Ale mám proti tobě, že jsi upustil od své první lásky. Upamatuj se tedy, z jaké výše jsi spadl, obrať se a jednej zase jako dříve."Text žalmu:
Žl 1,1-2.3.4+6

Odp.: Kdo zvítězí, tomu dám jíst ovoce ze stromu života.
Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
- nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
- a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
- ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
- a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.
Odp.
Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
- ve svůj čas přináší ovoce,
- listí mu nevadne
- a daří se mu vše, co koná.
Odp.
Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
- jsou jako pleva rozvátá větrem,
- vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
- ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 18,35-43

Co chceš, abych pro tebe udělal? - Pane, ať vidím.
Nejdůležitějším postojem (jakkoli slepého a zuboženého, v. 35) člověka toužícího následovat Ježíše je touha po "prohlédnutí", nesená vírou v "Ježíše, syna Davidova" (v. 38) a "Pána" (v. 41b). Jen ten otevírá věřícím oči, aby chválili Boha a následovali jej (v. 43).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Slyšel, že jde kolem zástup, a ptal se, co to znamená. Pověděli mu, že tudy prochází Ježíš Nazaretský. Tu zvolal: "Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kteří šli napřed, ho okřikovali, aby mlčel. On však ještě víc křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a poručil, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, zeptal se ho: "Co chceš, abych pro tebe udělal?" Odpověděl: "Pane, ať vidím!" Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila." Ihned začal vidět; velebil Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015