Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 23. května 2024, 15:09


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 20. listopadu, 2022
Svátek má:  Nikola

Liturgický svátek:  Mezidobí, 34. neděle v mezidobí
Liturgické období:  Mezidobí, 34. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Sam 5,1-3
Žl 122,1.2.4.5
Kol 1,12-20
Lk 23,35-43

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 20. listopadu, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 34. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Felix z Valois
Text 1.čtení:
2 Sam 5,1-3

Pomazali Davida za krále nad Izraelem.
Starozákonní král nebyl nejvyšším pánem v Izraeli, ale byl nejvyšším služebníkem Hospodinovým s nejvyšší odpovědností za udržování pouta smlouvy mezi Hospodinem a lidem.

Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekly: "Hle, jsem tvá kost a tvoje maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj izraelský lid, ty budeš vládcem nad Izraelem." Přišli tedy všichni přední mužové izraelští ke králi do Hebronu a král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem, oni pak pomazali Davida za krále nad Izraelem.Text žalmu:
Žl 122,1.2.4.5

Odp.: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
Zaradoval jsem se, když mi řekli:
- "Do domu Hospodinova půjdeme!"
- Už stojí naše nohy
- v tvých branách, Jeruzaléme!
Odp.
Tam vystupují kmeny,
- kmeny Hospodinovy,
- jak to zákon přikazuje Izraeli,
- aby chválil Hospodinovo jméno.
- Tam stojí soudní stolce,
- stolce Davidova domu.
Odp.Text 2.čtení:
Kol 1,12-20

Bůh nás převedl do království svého milovaného Syna.
To se stalo vykoupením, teď. Ale Ježíš má zásadní význam a důležitost od věků pro celé stvoření, které má v něm svůj počátek právě tak, jako v něm má svůj počátek celé zmrtvýchvstalé stvoření, a tedy celá církev.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Děkujeme Bohu Otci, že vás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je (věrný) obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, (svět) viditelný i neviditelný: ať jsou to (andělé) při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. (Kristus) je dříve než všechno (ostatní) a všechno trvá v něm. A on je hlava těla, to je církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství. (Bůh totiž) rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost (dokonalosti), a že skrze něho usmíří se sebou všecko (tvorstvo) jak na nebi, tak na zemi tím, že jeho krví (prolitou) na kříži zjedná pokoj.Text evangelia:
Lk 23,35-43

Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.
Způsob Ježíšova kralování je opravdu šokující. Vrcholný Ježíšův čin je - lidsky viděno - prohra. A přece i v tuto chvíli je přítomno znamení vítězství, když umírající Ježíš zachraňuje kajícího lotra a ukazuje tak na začátek záchrany všech kajících hříšníků.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: "Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený." Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!" Nad ním byl totiž nápis: "To je židovský král." Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Druhý ho však okřikl: "Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého." A dodal: "Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království." Odpověděl mu: "Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji."Doplňující text:
Slavnost Ježíše Krista Krále
Poslední neděle v mezidobíLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015