Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 01:34


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 18. listopadu, 2021
Svátek má:  Romana

Liturgický svátek:  Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Mak 2,15-29
Žl 50,1-2.5-6.14-15
-
Lk 19,41-44

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 18. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Mak 2,15-29

Budeme kráčet podle Smlouvy našich otců.
Antioch nařizuje ve všech městech pohanské oběti. Ve městě Modin se pak jako důsledek této násilné helénizace zrodí vzpoura, do jejíhož čela se staví Matatiáš (= Hospodinův dar). Matatiáš nechce opustit náboženství otců, aby se stal královým přítelem a získal bohatství. Jeho jediným králem a bohatstvím je Hospodin. On - spolu se svými syny i příbuznými - zůstane věrný Smlouvě, bude pro ni horlit a dá za ni třeba i svůj život.

Čtení z první knihy Makabejské.
Královi vyslanci, kteří nutili k odpadu, přišli do města Modinu, aby vyžadovali oběti. Mnozí z Izraele se k nim přidali. Matatiáš a jeho synové stáli stranou. Královi vyslanci se ujali slova a řekli Matatiášovi: "Jsi vážený a vlivný hodnostář v tomto městě a máš oporu v synech a příbuzných. Nuže, přistup první a vykonej králův rozkaz, jak to učinili všechny národy, Judovci i ti, kteří zůstali v Jeruzalémě. Ty a tvoji synové budete mezi královými přáteli a budete poctěni zlatem, stříbrem a mnohými dary." Matatiáš v odpověď hlasitě volal: "I když všechny národy, které jsou pod panstvím krále, ho poslouchají, od náboženství svých otců odpadají a jeho příkazům se podrobují, já, moji synové a příbuzní budeme kráčet podle Smlouvy našich otců. Bůh nás chraň, abychom opustili Zákon a jeho ustanovení. Králových rozkazů neposlechneme a od našeho náboženství neustoupíme ani napravo, ani nalevo." Sotva však domluvil, před očima všech přistoupil jeden Žid, aby podle králova rozkazu obětoval na oltáři v Modinu. Když to Matatiáš uviděl, rozhorlil se, až do ledví se zachvěl a vzplanul hněvem podle Zákona. Vrhl se na něho a zabil ho u oltáře. Zároveň zabil i králova úředníka, který měl nutit k oběti, a rozbořil oltář. Horlil pro Zákon, jako učinil kdysi Pinchas Zimrimu, synu Saluovu. Potom Matatiáš volal hlasitě po městě: "Za mnou, kdo horlí pro Zákon a zachovává Smlouvu!" A uprchl se svými syny do hor a všechen majetek zanechali v městě. Tehdy mnozí, kteří hledali spravedlnost a právo, odešli na poušť a tam se usídlili.Text žalmu:
Žl 50,1-2.5-6.14-15

Odp.: Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem
- od východu slunce až na západ.
- Bůh zazářil ze Siónu plného nádhery:
- přichází náš Bůh a nemlčí.
Odp.
"Shromážděte mi mé svaté,
- kteří obětí sjednali mou smlouvu!"
- A nebesa zvěstují jeho spravedlnost,
- že sám Bůh je soudcem.
Odp.
"Přinášej Bohu oběť chvály
- a plň Nejvyššímu své sliby!
- Pak mě vzývej ve dni soužení,
- vysvobodím tě, a budeš mě chválit."
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 19,41-44

Kéž bys poznalo, co vede k pokoji!
Ježíš je při pohledu na milované město Jeruzalém hluboce pohnut soucitem (srov. Jer 15,5), protože vytušil, že slavnostní přivítání zástupem "učedníků" (19,36-38) nebude mít dlouhé trvání. Tvrdost srdce náboženských představitelů Izraele přichází víc a více ke slovu (19,39). Odmítnutí současné (snad i politické) příležitosti "k pokoji" (v. 42) je zároveň znamením (prozatímního, ale tragického) "nerozpoznání" času spásy (v. 43n srov. s Iz 29,3).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: "Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran, srovnají tě se zemí, (vyhladí) tvé děti a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015