Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 1. března 2024, 14:04


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 30. ledna, 2023
Svátek má:  Robin

Liturgický svátek:  Sv. Martina
Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 11,32-40
Žl 31,20.21.22.23.24
-
Mk 5,1-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 30. ledna, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Martina
Text 1.čtení:
Žid 11,32-40

Vírou zvítězili nad říšemi. Bůh přichystal nám něco lepšího.
Víra ve Starém zákoně má jakoby dvě tváře: jednu ověnčenou vítězstvími, druhou poznamenanou utrpením a pokáním. S nezměněnou tváří se setkáváme i v novozákonním podáním. Náš Mistr a Pán koná zázraky a veliká znamení a vstane z mrtvých, ale je také odsouzen, mučen, popliván a zesměšněn, umírá na kříži. Proto stejně i život učedníka bude radostný i bolestný, prohrou i definitivním vítězstvím.

Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Co mám ještě říci? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Bárákovi, Samsonovi, Jiftáchovi, Davidovi, Samuelovi a o prorocích. Vírou zvítězili nad říšemi, konali spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo slíbeno, zacpali tlamy lvům, uhasili prudký oheň, unikli ostří meče; ačkoli byli slabí, dosáhli velké síly, osvědčili se jako hrdinové ve válce, obrátili cizí vojska na útěk. Ženy dostaly své mrtvé nazpátek živé. Někteří se nechali natahovat na skřipec a odmítli osvobození, protože chtěli dosáhnout lepšího vzkříšení. Jiní opět zakusili posměch a bití, ano i pouta a žalář. Byli kamenováni, (na mučidlech) trýzněni, pilou řezáni, umírali na rány od meče. Chodili (zašití) v kůžích ovčích a kozích, třeli bídu, zakoušeli útisk a násilí. Ti, kterých nebyl svět hoden, museli bloudit po pouštích a horách, po jeskyních a zemských roklích. A ti všichni, i když za svou víru dostali skvělé uznání, nedočkali se toho, co bylo slíbeno. To proto, že Bůh přichystal něco lepšího nám, takže nemohli bez nás dosáhnout dokonalosti.Text žalmu:
Žl 31,20.21.22.23.24

Odp.: Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.
Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine,
- uchovals ji těm, kdo se tě bojí,
- popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi.
Odp.
Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou
- před spiknutím lidí,
- ukrýváš je ve stanu
- před svárlivými řečmi.
Odp.
Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal
- podivuhodné milosrdenství v opevněném městě.
Odp.
Už jsem si říkal sklíčeně:
- "Jsem zapuzen od tvých očí!"
- Tys však uslyšel můj hlasitý nářek,
- když jsem volal k tobě o pomoc.
Odp.
Milujte Hospodina, všichni jeho svatí,
- Hospodin zachovává věrné,
- ale plnou měrou odplácí těm,
- kdo si počínají drze.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 5,1-20

Nečistý duchu, vyjdi z toho člověka!
Ježíš nejen uzdravuje, ale především demonstruje vítězství nad mocnostmi tmy celého pohanského světa, který je vyjádřen oním "druhým břehem" a ztělesněn v obraze posedlého (srov. Iz 65,1-5). Pohané se zatím tohoto daru svobody bojí. Uzdravení posedlého (pohana) je však dovršeno posláním znovu se začlenit do pohanské rodiny a hlásáním Božího dobrodiní připravovat i zde cestu evangeliu.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš a jeho učedníci se přeplavili na druhý břeh moře do gerazenského kraje. Sotva vystoupili z lodi, hned proti němu běžel z hrobních slují člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v hrobových jeskyních a už ani řetězy ho nikdo nemohl svázat. Často ho totiž spoutali okovy na nohou a řetězy na rukou, ale on řetězy na sobě roztrhal a okovy rozlámal - nikdo neměl sílu ho zkrotit. Po celé dny a noci (se potuloval) po těch jeskyních a po horách, křičel a tloukl se kameny. Když zdálky spatřil Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně vykřikl: "Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Zapřísahám tě při Bohu, netrap mě!" Ježíš mu totiž řekl: "Nečistý duchu, vyjdi z toho člověka!" Také se ho zeptal: "Jak se jmenuješ?" Odpověděl: "Moje jméno je Pluk, protože je nás mnoho." A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Na stráni se tam páslo velké stádo vepřů. (Ti zlí duchové) ho prosili: "Pošli nás do těch vepřů. Nech nás do nich vejít." Ježíš jim to dovolil. Nečistí duchové vyšli a vstoupili do vepřů. A to stádo se hnalo po příkrém srázu do moře - bylo jich na dva tisíce - a v moři se utopilo. Pasáci vepřů utekli a oznámili to v městě i po dvorcích. Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíšovi a viděli toho posedlého zlými duchy, který jich míval v sobě celý pluk, jak tam sedí oblečený a při zdravé mysli, padla na ně bázeň. Ti, kdo viděli, jak se to stalo s tím posedlým a s vepři, jim to vypravovali. Tu začali Ježíše prosit, aby z jejich kraje odešel. Když nastupoval na loď, prosil ho ten bývalý posedlý, aby u něho směl zůstat. On mu to však nedovolil, ale řekl mu: "Jdi domů ke své rodině a vypravuj jim, jak veliké dobrodiní ti Pán prokázal a jak se nad tebou smiloval." Odešel tedy a začal v Desetiměstí rozhlašovat, jak veliké dobrodiní mu Ježíš prokázal. A všichni se tomu divili.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015