Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 14. dubna 2024, 22:16


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 11. ledna, 2022
Svátek má:  Bohdana

Liturgický svátek:  Ct. Marie Elekta
Liturgické období:  Mezidobí, 1. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Sam 1,9-20
1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd
-
Mk 1,21b-28

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 11. ledna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 1. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Ct. Marie Elekta
Text 1.čtení:
1 Sam 1,9-20

Hospodin se rozpomenul na Annu a porodila Samuela.
Anna přichází před Hospodina do svatyně v Silu s prosbou o mužského potomka. Nechce však přijít s prázdnou, a proto skládá před Hospodinem slib, že svého potomka přijme jako dar od Hospodina a zase mu ho navrátí zpět. To se má stát formou nazírského zasvěcení, jak prozrazuje vnější znak, který Anna uvádí: "Nůžky se jeho hlavy nedotknou" (srov. Nm 6,5). Její prosba o syna byla přijata knězem Elim a Hospodin ji vyslyšel. Anna se stala matkou Samuela, jedné z největších postav v dějinách Izraele.

Čtení z první knihy Samuelovy.
Když se v Silu najedli a napili, Anna vstala a šla před Hospodina. Kněz Eli seděl v křesle u veřejí před branou Hospodinovy svatyně. Měla hořkost v duši, modlila se k Hospodinu a plakala a plakala. Učinila pak tento slib: "Hospodine zástupů, jestliže konečně shlédneš na ubohost své služebnice a rozpomeneš se na mě, jestliže nezapomeneš na svou služebnici a dáš své služebnici mužského potomka: dám jej Hospodinu pro všechny dny jeho života a nůžky se jeho hlavy nedotknou." Když se stále více modlila před Hospodinem, Eli pozoroval její ústa. Anna totiž mluvila ve svém srdci, pouze rty se jí pohybovaly, hlas ale nebyl slyšet; proto ji Eli pokládal za opilou a řekl jí: "Jak dlouho ještě budeš opilá? Prober se už z toho vína!" Anna odpověděla: "Ne, můj pane, jsem žena s bolestí v duši; víno ani jiný opojný nápoj jsem nepila. Jen své srdce jsem vylévala před Hospodinem. Nepokládej svou služebnici za špatnou ženu, vždyť až dosud jsem mluvila z velkého žalu a soužení." Eli jí na to řekl: "Jdi v pokoji a Bůh Izraele nechť ti dá, oč jsi ho prosila." Anna pravila: "Kéž tvá služebnice nalezne přízeň ve tvých očích." Žena pak odešla svou cestou. Jedla a nebyla už smutná. Ráno vstali, poklonili se před Hospodinem a dali se na zpáteční cestu domů do Ramy. Elkana poznal svou ženu Annu a Hospodin se na ni rozpomenul. Anna počala, a když uplynul čas, porodila syna, dala mu jméno Samuel a pravila: "Od Hospodina jsem si ho vyžádala."Text žalmu:
1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd

Odp.: Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.
Srdce mé jásá v Hospodinu,
- moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.
- Ústa se otvírají proti mým nepřátelům,
- neboť se raduji z tvé pomoci.
Odp.
Luky siláků se lámou,
- ale slabí se opásávají silou.
- Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb;
- kdo hladověli, mohou ustat od práce.
- Neplodná dostává sedm dětí,
- matka mnoha synů vadne osamělá.
Odp.
Hospodin usmrcuje i oživuje,
- uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.
- Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout,
- ponižuje a povyšuje.
Odp.
Pozvedá z prachu ubožáka,
- ze smetiště povyšuje chudáka,
- aby ho posadil mezi knížaty
- a obdařil ho stolcem slávy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 1,21b-28

Učil je jako ten, kdo má moc.
A to moc slova, které nejen povolává do společenství učedníků a k následování (viz včerejší evangelium), ale které také k němu uschopňuje a osvobozuje od všech temných mocí, jež by v následování mohly bránit. Nečistí duchové se však Ježíšovu slovu velmi lstivě (pod zdáním dobra) brání (označení "Svatý Boží"!). Ale není třeba se bát - neubrání.

Slova svatého evangelia podle Marka.
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš hned v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: "Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!" Ale Ježíš mu přísně rozkázal: "Mlč a vyjdi z něho!" Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: "Co je to? Nové učení - a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!" A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015