Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 02:49


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 19. listopadu, 2020
Svátek má:  Alžběta

Liturgický svátek:  Sv. Mechtilda
Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zj 5,1-10
Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b
-
Lk 19,41-44

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 19. listopadu, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Mechtilda




Text 1.čtení:
Zj 5,1-10

Beránek byl zabit a svou krví nás vykoupil z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
Mocný anděl se dotazuje všeho stvoření, kdo je hoden otevřít a rozpečetit svazek svitků. Jan pláče nad lidskou bezmocností a slabostí, z níž plyne také neznalost Boží vůle. Jediný Kristus bude schopen otevřít svazek se sedmi pečetěmi. Jeho lidský původ naznačují tituly "lev z Judova kmene" a "Davidův potomek". Jeho spásné dílo je vyjádřeno symbolem Beránka. Vypadal jako zabitý (smrt), avšak je živý (zmrtvýchvstání).

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, uviděl jsem v pravici toho, který seděl na trůně, svitek popsaný uvnitř i zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi. Také jsem spatřil mocného anděla, jak velkým hlasem provolává: "Kdo je hoden ten svitek otevřít a rozlomit jeho pečeti?" A nikdo ani na nebi, ani na zemi, ani v podsvětí nemohl ten svitek otevřít a do něho nahlédnout. Já jsem velice plakal, že nikdo nebyl shledán hodným, aby ten svitek otevřel a nahlédl do něho. Ale jeden z těch starců mi řekl: "Neplač! Hle, zvítězil lev z Judova kmene, Davidův potomek. On ten svitek s jeho sedmi pečetěmi otevře." A viděl jsem mezi trůnem se čtyřmi bytostmi a mezi starci Beránka, (který vypadal) jako zabitý. Měl sedm rohů a sedm očí, to je sedm Božích duchů, poslaných na celou zemi. (Beránek) přišel a vzal svitek z pravice toho, který seděl na trůně. A když ten svitek vzal, ty čtyři bytosti padly před Beránkem a také těch čtyřiadvacet starců, z nichž každý držel citeru a zlatou misku plnou kadidla: to jsou modlitby svatých. A zpívali píseň novou: "Jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti, protožes byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu (lidi) z každého kmene, jazyka, lidu i národa a vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze vládnoucí nad zemí."



Text žalmu:
Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b

Odp.: Vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze. Nebo: Aleluja.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
- jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
- Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,
- synové Siónu ať jásají nad svým králem.
Odp. Ať chválí jeho jméno tancem,
- ať mu hrají na buben a na citeru,
- neboť Hospodin miluje svůj národ
- a pokorné zdobí vítězstvím.
Odp. Ať svatí jásají chvalozpěvem,
- ať se veselí na svých ložích.
- Boží chválu ať mají v hrdlech.
- Všem jeho svatým bude to ke cti.
Odp.



Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 19,41-44

Kéž bys poznalo, co vede k pokoji!
Ježíš je při pohledu na milované město Jeruzalém hluboce pohnut soucitem (srov. Jer 15,5), protože vytušil, že slavnostní přivítání zástupem "učedníků" (19,36-38) nebude mít dlouhé trvání. Tvrdost srdce náboženských představitelů Izraele přichází víc a více ke slovu (19,39). Odmítnutí současné (snad i politické) příležitosti "k pokoji" (v. 42) je zároveň znamením (prozatímního, ale tragického) "nerozpoznání" času spásy (v. 43n srov. s Iz 29,3).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: "Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran, srovnají tě se zemí, (vyhladí) tvé děti a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň."



Doplňující text:




Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015