Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 02:58


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 25. listopadu, 2021
Svátek má:  Kateřina

Liturgický svátek:  Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dan 6,12-28
Dan 3,68.69.70.71.72.73.74
-
Lk 21,20-28

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 25. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Text 1.čtení:
Dan 6,12-28

Bůh poslal svého anděla, a ten uzavřel ústa lvů.
Daniel se i přes zákaz modlí a je za to vhozen do lví jámy. Je zde vyzdvižena Danielova absolutní věrnost Bohu, ale také Boží zásah na ochranu svého věrného. Bůh je Bohem života a vysvobodí své věrné z jakéhokoli ohrožení. Umělci prvotní církve často zobrazovali tuto scénu, která byla oblíbeným symbolem vzkříšení. Náš Bůh vysvobozuje a dává život a moc jeho království nebude navěky zlomena.

Čtení z knihy proroka Daniela.
Nejvyšší úředníci se shlukli a nalezli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha. Pak přišli a řekli králi s odvoláním na zákaz: "Králi, nevydal jsi zákaz, že každý, kdo by v údobí třiceti dnů (něco) žádal od nějakého boha nebo člověka, a ne od tebe, králi, aby byl vhozen do lví jámy?" Král odpověděl: "Tak je stanoveno podle médského a perského zákona a ten nelze zrušit." Nato oznámili králi: "Daniel z judských vyhnanců neměl ohled na tebe, králi, ani na zákaz, který jsi podepsal, a třikrát denně se modlí svou modlitbu." Když to král uslyšel, velmi se rozmrzel, snažil se Daniela zachránit a až do západu slunce se namáhal, jak by ho vysvobodil. Proto se ti muži shlukli ke králi a řekli mu: "Věz, králi, že je médský a perský zákon: Žádný zákaz či ustanovení, které vydá král, nesmí se změnit." Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a hodili ho do lví jámy. Král však ještě řekl Danielovi: "Ať tě zachrání tvůj Bůh, kterého ctíš bez ustání!" Pak byl přivalen kámen, položen na otvor jámy a král ji zapečetil pečetním prstenem svým i svých velmožů, aby se s Danielem nic nezměnilo. Potom král odešel do svého paláce, ale strávil noc bez jídla, nechtěl, aby se přineslo něco z pokrmů, i spánek ho minul. Na úsvitě, jak se rozednilo, král vstal a chvatně odešel ke lví jámě. Když se přiblížil k jámě, bolestným hlasem volal Daniela. Zeptal se: "Danieli, služebníku živého Boha, mohl tě od lvů vysvobodit tvůj Bůh, kterého jsi bez ustání ctil?" Tu Daniel promluvil na krále: "Králi, buď živ navěky! Můj Bůh poslal svého anděla a ten uzavřel ústa lvů, že mi neuškodili, neboť jsem byl před ním shledán nevinný; ale ani vůči tobě, králi, jsem nespáchal nic zlého." Tu se král velmi zaradoval a poručil Daniela vytáhnout z jámy. Když byl Daniel z jámy vytažen, nenašlo se na něm žádné zranění, neboť důvěřoval ve svého Boha. Pak poručil král, aby přivedli ty muže, kteří Daniela obžalovali, a hodili je do lví jámy s jejich syny i ženami. Nedopadli ani k podlaze jámy, a už se jich lvi zmocnili a rozdrtili všechny jejich kosti. Potom král Dareios napsal: Všem národům, kmenům a jazykům, kteří přebývají po celé zemi: Ať se rozhojní váš pokoj! Vyhlašuje se ode mě rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli a báli Danielova Boha, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky, jeho království nebude zničeno, jeho moc nemá konec. Zachraňuje a vysvobozuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. Daniela vysvobodil z moci lvů.Text žalmu:
Dan 3,68.69.70.71.72.73.74

Odp.: Roso a jíní, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Zimo a chlade, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Ledy a sněhy, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Noci a dni, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Světlo a temno, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Blesky a mraky, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Země, veleb Pána,
- chval a oslavuj ho navěky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 21,20-28

Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se čas pohanů nenaplní.
Rozptýlením Židů do diaspory po zničení Jeruzaléma Římany (které se odráží ve vv. 20-24) se otevřela šance zvěstovat všem "pohanům" evangelium. Izrael svým odmítnutím však nepřestal v dějinách spásy hrát svoji roli (v. 24b; srov. Řím 11,25n). Od verše 25 se pozornost již obrací k "dovršení" v příchodu Syna člověka: I kdyby se celý svět hroutil, plnost vykoupení je nezvratná. (Tehdy běžné katastrofické představy konce jsou tedy jen pozadím, na kterém má vyniknout vlastní zvěst.)

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Až uvidíte Jeruzalém obklíčený vojskem, pak vězte, že je blízko jeho zpustošení. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor; kdo budou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou; kdo budou na venkově, ať do města nevcházejí, protože to jsou dny odplaty, kdy se naplní všechno, co je psáno. Běda ženám, které budou v těch dnech těhotné nebo budou kojit! Přijde totiž velká pohroma na tuto zemi a Boží trest na tento lid: padnou ostřím meče, budou odváděni jako zajatci mezi všechny národy; po Jeruzalémě budou šlapat pohané, dokud se čas pohanů nenaplní. Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015