Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 23:15


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 20. listopadu, 2021
Svátek má:  Nikola

Liturgický svátek:  Sv. Felix z Valois
Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Mak 6,1-13
Žl 9,2-3.4+6.16+19
-
Lk 20,27-40

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 20. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Felix z Valois
Text 1.čtení:
1 Mak 6,1-13

Pro zlo, které jsem způsobil v Jeruzalémě, hynu zármutkem.
Smrt krále Antiocha je zachycena v různých, od sebe se lišících verzích. Král je neúspěšný na poli politickém, když se jeho vojsko dočkalo porážky. A je neúspěšný i na poli kulturním, když Makabejci zastavili proces helénizace Izraele. Umírá v zármutku v cizí zemi. Člověk, který žil násilím, jako rouhač a odvrácen od Boha, se na konci života setká s hořkostí, četnými výčitkami a pocitem, že prožil svůj život naprázdno.

Čtení z první knihy Makabejské.
Když král Antioch procházel severní provincie, slyšel, že v Elymaidě v Persii je město proslulé bohatstvím, stříbrem a zlatem. Je v něm velmi bohatý chrám, obdarovaný zlatou zbrojí, pancíři a štíty, které tam zanechal syn Filipův Alexandr, Makedoňan, který první vládl Řekům. (Antioch) šel a hledal, jak by se zmocnil města a vyloupil ho, ale nepodařilo se mu to, poněvadž se obyvatelé města o tom doslechli a utkali se s ním v bitvě. On utekl, odtáhl odtamtud s velkým zklamáním a vrátil se do Babylónie. Tu přišel kdosi a ještě v Persii mu oznámil, že vojsko, které táhlo do Judska, bylo poraženo. A že Lysias, který vytáhl v čele velkého vojska, musel uprchnout před Židy. Ti se obohatili zbraněmi, lidmi a velkou válečnou kořistí, kterou pobrali poraženému vojsku. Strhli ohavnost, kterou on v Jeruzalémě vystavěl, a jak to bylo dříve, vysokými hradbami obehnali svatyni i jeho město Betsuru. Když král uslyšel tuto zprávu, ulekl se otřesen do hloubi, padl na lůžko a onemocněl zlostí, že se mu nesplnilo jeho přání. Byl tam mnoho dní v těžké trudnomyslnosti, která se stále vracela, takže se říkalo, že umírá. Zavolal všechny své přátele a řekl jim: "Spánek se od mých očí vzdálil, trudnomyslnost mi svírá srdce, a proto si říkám: Do jaké tísně jsem se dostal, v jak velké bouři to jsem! Jak jsem byl ctěný a milovaný ve své moci! Nyní si však vzpomínám na zlo, které jsem způsobil v Jeruzalémě, kde jsem pobral všechny stříbrné a zlaté nádoby a bezdůvodně jsem dal utratit obyvatele Judska. Poznávám, že proto mě stihlo toto neštěstí. Hle, hynu zármutkem v cizí zemi!"Text žalmu:
Žl 9,2-3.4+6.16+19

Odp.: Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine!
Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce,
- chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích.
- V tobě se chci radovat a jásat,
- opěvovat tvé jméno, Svrchovaný.
Odp.
Protože se moji nepřátelé stáhli,
- zhroutili se a zanikli před tvou tváří.
- Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel,
- navždy jsi vyhladil jejich jméno.
Odp.
Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali,
- noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili,
- neboť nebude navěky zapomenut chudák,
- naděje ubohých nezajde navždy!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 20,27-40

Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.
Nejde tedy o to přesně vědět, jak bude vypadat vzkříšení mrtvých. Jde o to, jestli (teď a zde) živí "žijí pro něho" (v. 38) - tak, jako slavní praotci. Předtím Ježíš koriguje představu "onoho světa" jen jako prodloužení a opakování pozemských zkušeností - zemřelí přeci žijí ve zcela jiném způsobu existence, kde již není potřeba plodivý rozměr manželství (v. 35n).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: "Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně tak (všech) sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!" Ježíš jim řekl: "Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovní andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve (vyprávění o hořícím) keři, když nazývá Pána `Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým'. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho." Někteří z učitelů Zákona mu na to řekli: "Mistře, dobře jsi odpověděl!" Nikdo se pak už neodvážil dát mu nějakou otázku.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015